สหภาพพานาฯ คิดก้าวหน้า จัดอบรม พัฒนานักสื่อสารในองค์กร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาสื่อสาร ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร การเขียนข่าวให้กับสมาชิก และสหภาพแรงงานเวลโกรว์ จากฝ่ายการศึกษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์สหภาพแรงงานพานาโซนิค ร่วมกับกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่ศูนย์ฝึกอบรม สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพาซิตี้  ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 
 
นายอรรถพล พรมหา ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหภาพแรงงานพานาฯ กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ การเคลื่อนไหว ด้านแรงงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสหภาพแรงงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะใช้วิธีสื่อสารดังเดิมจากสมัยก่อนก็คงไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าไรนัก และการสร้างแนวร่วมจากสมาชิก หรือสร้างแรงงานสัมพันธ์กับบริษัทเองก็ดี  จึงมีแนวคิดให้มีการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร การเขียนข่าว เพื่อการสื่อสารและเป็นสายข่าวในพื้นที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 21 ท่าน
 
นายเฉลย สุขหิรันต์ประธานสหภาพแรงงานพานาโซนิค กล่าวเปิดการสัมมนา ว่าแรงงานเราตอนนี้มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านแรงงานน้อยมาก แม้แต่ข่าวสารภายใน การที่สหภาพแรงงานจะได้รับความสำเร็จในการได้สวัสดิการที่ดีมา เพราะการที่มีการร่วมกันต่อสู้เรียกร้องได้มา 
 
การที่แรงงานมีสวัสดิการประกันสังคมและมีการเรียกร้องเพิ่มในส่วนของสิทธิชราภาพ นอกเนื่องจากระบบประกันสังคมก็เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิตของคนงาน 
 
การอบรมการเขียนข่าวการสื่อสารเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก ในการสื่อสารอย่างทั่วถึง ระหว่างสมาชิกด้วยกันทั้ง 3 ตึกด้วยกันที่กรรมการสหภาพแรงงานจะสามารถสื่อสาร และได้รับรู้ความต้องการของสมาชิกทุกคนอาจเป็นเรื่องยาก การให้การศึกษา วิชาการสื่อสาร ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการศึกษา ให้เกิดการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน