สหภาพธนาคารกรุงเทพฟิต อบรมการสื่อสาร หวังสร้างพื้นที่สื่อแรงงาน

DSCN8148

สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ อบรมการทำงานสื่อสาร ทั้งเขียนข่าว ตัดต่อวิดีโอ สร้างพื้นที่ข่าวคนทำงานธนาคารให้สมาชิก และสังคมรับรู้ พ้ออย่ามองคนทำงานธนาคารรวย สบาย ไม่มีความทุกข์

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ได้จัดอบรม “หลักสูตรเร่งรัด การฝึกอบรมการเขียนข่าว และการผลิตสื่อวิดีโอสำหรับนักสหภาพแรงงาน” ที่ทำการสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย กรุงเทพมหนคร

DSCN8118DSCN8176

การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกรรมการสหภาพแรงงานในสาขาต่างๆ ให้เข้าใจเรื่องการทำงานสื่อสาร โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ ทำไมต้องทำงานกับสื่อ ความหมายของการสื่อสาร ประเภทของสื่อต่างๆ โดยจำแนกตามรูปแบบ บทบาท และเป้าหมายในการสื่อสาร ระดมปัญหาการสื่อสารในองค์กรแรงงาน เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ในการสื่อสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรแรงงาน ทำไมสังคมต้องรับรู้เรื่องของเรา โดยการเสริมทักษะการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร เทคนิคการทำงานกับสื่อมวลชน ปัจจัยความสำเร็จของการสื่อสาร
ในส่วนของการผลิตสื่อมีการฝึกเขียนข่าวเบื้องต้น และการตัดต่อวิดีโอ โดยให้ผู้เข้าร่วมเขียนข่าวคนละ 1 ข่าว และตัดต่อวิดีโอร่วมกันอย่างน้อย 2-3 เรื่อง เพื่อนำมาสื่อสารให้สังคม และสมาชิกได้รับรู้

DSCN8144DSCN8128

ถาวร คงสม ฝ่ายประชาสัมพันธ์สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ในการอบรมของกรรมการสหภาพฯครั้งนี้ เพื่อที่จะสื่อสารความทุกข์ยากในการทำงานของคนทำงานธนาคาร ด้วยคนทำงานธนาคารมักถูกมองว่ามีค่าจ้าง สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตทึ่ดี ทำงานสะบาย เป็นต้น จึงอยากเสนอความจริงสภาพการทำงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆที่ได้มาจากการเรียกร้อง พร้อมทั้งต้องทำงานแข่งกับเวลา มีการกำหนดเป้าการทำงาน เช่นเดียวกับคนที่ทำงานในโรงงาน โดยสหภาพแรงงานได้มีการเขียนข่าวถึงกรณีสมาชิกที่ร้องเรียนการทำงานล่วงเวลาแต่ไม่ได้ค่าล่วงเวลา ซึ่งทางสหภาพแรงงานได้มีการเรียกร้องให้สมาชิกคนดังกล่าวได้รับค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย ทั้งยังมีอีกหลายกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุง หรือหาทางออกร่วมกัน

DSCN8141DSCN8117

ภาวิณี จันทร์วิสุทธิ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า การทำงานของคนทำงานออฟฟิตนั้นมักถูกมองว่า ทำงานสบายแต่งตัวสวย หรือว่ามีเงินเดือนสูง แต่จริงแล้วทำงานไม่ต่างกับคนทำงานในโรงงาน ต้องทำงานอยู่กับเอกสาร นั่งทำงานทั้งวันอยู่กับความเครียดส่งผลต่อปัญหาสุขถาพเหมือนกัน

“ปัญหาของคนทำงานแบงค์ไม่ค่อยมีคนได้รับรู้ คนเห็นแต่ภาพความสวยงาม จึงอยากสื่อสารอีกด้านหนึ่งของให้สังคมได้รับรูได้เห็นบ้าง การอบรมเขียนข่าว และตัดต่อวิดีโอเพื่อสื่อสารแบบง่ายๆจึงคิดว่าเป็นประโยชน์มาก”

นักสื่อสารแรงงานสหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ รายงาน