สหกิจวิศาล จัด! อบรมคนงานเพิ่มความรู้การทำงานให้ปลอดภัย

คาด ! ลดอุบัติเหตุเนื่องจากทำงานและพนักงานให้ความร่วมมือ สวมใส่อุปกรณ์  PPE.

เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2554   บริษัทสหกิจวิศาล  จำกัด   ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554. ให้กับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)  จป.ผู้บริหาร จป.หัวหน้างานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และพนักงานกว่า  60  คน    ณ  อาคารโชว์รูมของบริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
 
นายสมชาย  อมตเวทย์  หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  กล่าวว่าภาพรวมการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างในจังหวัดสระบุรีมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา   การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวของนายจ้างหรือลูกจ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนายจ้าง   ลูกจ้างและภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและเอาจริงเอาจังกับนายจ้างที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ  การที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างได้ จป.หัวหน้างานมีส่วนสำคัญมากเนื่องจากมีความใกล้ชิดและทำงานอยู่ในพื้นที่การทำงานเดียวกับลูกจ้างระดับปฏิบัติการมากที่สุด   สำหรับ จป.ผู้บริหารจะต้องกำหนดแผนและนโยบายเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน    ขณะที่ลูกจ้างเองต้องมีความระมัดระวังในขณะที่ทำงานหากพบเห็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยก็ให้รีบแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทันทีและในเวลาทำงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ( PPE ) ที่บริษัทฯ จัดหาให้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
 
นางสาวนงนุช   ไกรศาสตร์ คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานฝ่ายลูกจ้าง ( คปอ.)   การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554.ให้กับพนักงานในครั้งนี้  เนื่องจาก คณะกรรมการคปอ. ฝ่ายลูกจ้างได้เสนอเข้าที่ประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16  กรกฎาคม  2554 นี้  ซึ่งมีบทลงโทษที่มีผลกับลูกจ้างด้วยเช่นกันและเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานและโรคเนื่องจากการทำงานด้วย  ซึ่งทางผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนในการจัดอบรมในครั้งนี้ และจะจัดอบรมให้ความรู้ให้กับพนักงานทุกคนต่อไป
พนักงานที่เข้าร่วมอบรม    จาการอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยมากขึ้นและจะนำความรู้ที่ได้อบรมในวันนี้บอกกล่าวแก่เพื่อนพนักงานเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ PPE  ในขณะที่ทำงานด้วย
 

นักสื่อสารแรงงาน  ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน