สสค.สระบุรีสร้างปัญหาซ้ำซาก –แรงงานสระบุรีฉุน!! ร่อนหนังสือร้องรองผู้ว่าหวังให้แก้ปัญหา ก่อนบุกเข้ากรุง!

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง นำโดยนายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกประมาณ 15 คน ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีและคัดค้านการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับจังหวัด ประจำปี 2555 ต่อนายชโรธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมกองคลัง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

นายบุญสม ทาวิจิตร กล่าว่า วันนี้ เรามายื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลงานด้านแรงงาน เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานฝ่ายต่างๆเพื่อสรรหาคณะทำงาน         ตามโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2555  ซึ่งมีการแต่งตั้งโดยไม่มีผู้แทนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง โดยแนวปฏิบัติที่ผ่านมาทุกปีของการแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้างที่ผ่านมา จะสรรหาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมตัวของสหภาพแรงงานภายในจังหวัดถึง 25 สหภาพแรงงานมีสมาชิกกว่า 15,000 คน แต่นายนรินทร์ กลับไม่สนใจที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มฯ แต่กลับใช้วิธีประชุมหัวหน้าฝ่ายภายในสำนักงานสวัสดิการฯและเสนอชื่อแต่งตั้งเองโดยขาดการมีส่วนร่วมของทั้งนายจ้างและลูกจ้างและไม่คำนึงถึงประเพณีปฏิบัติที่ได้สืบทอดมาเกือบ 10 ปี ดังนั้น วันนี้ก็หวังว่าในระดับจังหวัดโดยท่านรองผู้ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้ก็มีปัญหามาแล้วถึง 2 ครั้ง ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรีและคณะทำงานตรวจคัดเลือกสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งถ้าหากจังหวัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็คงจะต้องเดินทางเข้าส่วนกลางในการการยกระดับการคัดค้านต่อไป

นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า ที่มาในวันนี้เรามีข้อเรียกร้องอยู่ 2 ข้อ คือ ระงับการแต่งตั้งคณะทำงานตัดสินระดับจังหวัด การประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555 จังหวัดสระบุรี และขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของนายนรินทร์ บุญพร้อม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงงาน และข้อ 2. ให้สรรหา/แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายลูกจ้างอย่างแท้จริง

ด้านนายชโรธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การทำงานต่างๆเพื่อให้ประสบผลสำเร็จนั้นก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข” และขณะนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ก็ต้องร่วมกันหาทางออกและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สวัสดิการฯเองก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย และต้องเข้าใจระบบการทำงานสหภาพแรงงาน เพราะสหภาพแรงงานก็คือสหภาพแรงงานที่เขาก็มีการควบคุมดูแลกันอยู่และควรจะให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ส่วนครั้งนี้ก็ให้พิจารณาดูว่าจะมีการแก้ใขทบทวนคำสั่งได้หรือไม่

ข้อขัดแย้งในครั้งนี้เกิดจากคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 1216/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม ประจำปี 2555 ที่ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยการเสนอชื่อจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี(สสค.) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จำนวน 9 คน ผู้แทนจากนายจ้าง 3 คน และผู้แทนจากลูกจ้าง 3 คน โดยไม่ใช่รายชื่อที่เป็นมติจากที่ประชุมกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเป็นผู้เสนอ และมีการประชุมคณะทำงานไปแล้ว 1 ครั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และกำหนดการเข้าตรวจตั้งแต่วันที่ 11-24 มิถุนายน 2555 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(สสค.)จังหวัดสระบุรีมาแล้ว 2 ครั้ง จากคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำจังหวัดสระบุรี ซึ่งทั้งสองคณะดังกล่าวก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้แทนลูกจ้างหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงแต่อย่างใด ทำให้มีการเดินขบวนเคลื่อนไหวของคนงานกว่า 1,000 คน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว ซึ่งมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้กลุ่มฯเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งใหม่ทั้ง 2 คณะและในครั้งนี้ก็เช่นกันก็มีการแต่งตั้งโดยไม่มีการปรึกษาหารือจากกลุ่มฯสระบุรีแต่อย่างใด

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี