สวัสดีวันกรรมกรสากล

วันนี้สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วย ฯ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของริ้วขบวน แต่วันนี้กลุ่มผู้ป่วย ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เพราะล่าช้าแสงแดดที่เจิดจ้ากว่าปกติ จนแสบหน้าตาลายเหนื่อยจนหัวใจเกือบหยุดเต้น มานึกดูแล้ว  เราร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองในวันกรรมกรสากล ตั้งแต่ตอนอายุได้ 17 ปี เข้าประตูโรงงานตั้งแต่ปี 2519 ซึ่งเป็นปีแรก มาถึงปี 2555 นี้ รวมเวลาที่ร่วมเดินริ้วขบวนวันกรรมกรสากล มาแล้ว 36 ปี คนป่วยเก่าๆได้ทยอยล้มหายตายจากไปหรือไม่ก็กลับไปพักฟื้นยังบ้านเกิดเมื่อนอนในบั้นปลายของชีวิตของพวกเขา ส่วนคนป่วยใหม่ๆก็มาเดินไม่ไหว

ถึงอย่างไรวันนี้ ยังมีตัวแทนที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมประสานพลังวันกรรมกรสากล  มาช่วยกันยกผ้าป้ายองค์กรให้สามารถเข้าร่วมขบวนได้ ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ที่เป็นวัยหนุ่มสาวนับพันคน โดยมีป้าพิณ อายุสูงสุด 71 ปีและลูกหลานอายุ 17 ปี และก็ยังหวังว่าถ้าหมดคนป่วยรุ่นนี้แล้วคนรุ่นใหม่ๆก็คงจะได้มาช่วยสานต่อไป

ปีนี้แสงแดดช่างโหดร้ายเหลือเกิน แผดเผาเสียจนคนป่วยต้องหน้ามืดตาลาย เดินต่อไปด้วยไม่ไหว จึงพร้อมใจกันหยุด นั่งดูพี่น้องแรงงานผ่านไปขบวนแล้วขบวนเล่า นึกดีใจว่าแม้กำลังเดินไม่มี ถึงอย่างไร ป้ายข้อเรียกร้องของสภาเครือข่ายฯก็ยังมี คนช่วยเขียนช่วยถือพาเดินร่วมขบวน  เช่น .สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย คือ หัวใจของผู้ใช้แรงงาน ..เราต้องการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ฯลฯ และนี่ก็คือความความสุขที่สภาเครือข่ายฯได้รับในวันนี้

ประเด็นสุขภาพความปลอดภัยมีผู้นำรุ่นใหม่ มาช่วยกันผลักดันสานต่อ..อย่างไรปีนี้เราก็ได้มาร่วมอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ 36 ซึ่งปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานดูเหมือนมันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลย.ไม่ว่าจะปีไหนๆรัฐบาลไหนๆ..นี่แหละชีวิตกรรมกร ที่ถูกกดจากนายทุน เยี่ยงทาสมาชั้วนาตาปี….และมีพี่น้องแรงงานข้ามชาติอีกมากมาย ที่มาประสบเคราะห์กรรมเดียวกันด้วย จงต้องต่อสู้เรียกร้องต่อไปเถิดนะ เพาะการต่อสู้ย่อมมีความหวัง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีกว่าเดิมไม่มากก็น้อย 
 

เกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.ฎ. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำง ที่ขบวนการแรงงาน เราผลักดันเรียกร้องมายาวนาน 19 ปี ขอให้พี่น้องแรงงานทุกคนองค์กรพันธมิตรทั้งหลาย  ได้ช่วยกัน แสดงความเห็นต่อ "ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เป็นฉบับของกระทรวงแรงงาน ที่ประกาศลงเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th  ว่า ในร่างฉบับของกระทรวงแรงงานนี้ ยังขาดสิ่งที่ผู้ใช้แรงงาน ต้องการ คือการบรรจุ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และโครงสร้างกรรมการต้องมาจากการสรรหา  ทั้งนี้เนื้อหาขอให้ดู จากข้อสรุป ความเห็นสำนักงานปฏิรูปกฎหมาย ที่จัดเวทีประชาพิจารณ์ผ่านไปแล้วและตรงใจ และได้เสนอความเห็นต่อกระทรวงแรงงานและ คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ได้แนบความเห็นของสำนักงานปฏิรูปกฎหมายมาให้ด้วยแล้ว เพื่อกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรวบรวมความเห็น เสนอต่อคณะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้นำไปประกอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯต่อไป  

โดยปัจจุบันรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ท่านเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ฎ. สถาบันฯ ฉบับกระทรวงแรงงานไปแล้ว  จึงขอความร่วมมือขอให้เพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและองค์กรพันธมิตร ต่างๆ ช่วยกันส่งความเห็นนี้ ไปยังกระทรวงแรงงาน  คณะรัฐมนตรี  สำนักกฤษฎีกา ให้มากที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานในอนาคตต่อไป หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุน ร่วมมือจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนเช่นเคย
 

สมบุญ สีคำดอกแค โทร 081-813-28-98 ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผุ้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์  www.wept.org อีเมล wept_somboon@hotmail.com
 
หมายเหตุ: ผู้ต้องการเข้าร่วมเวที 19 ปี เคเดอร์ แรงงานไทยปลอดภัยไร้แร่ใยหิน 10 พ.ค.55นี้ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โปรดแจ้งรายชื่อด่วนภายในวันที่ 5 พ.ค.55 นี้นะคะ เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องอาหารที่นั่งหากใครยังไม่ได้หนังสือเชิญกรุณาดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์สภาเครือข่ายฯ