สวัสดิการ ชลบุรี จัดเลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่แรงงาน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเจ้าหน้าที่ย้ายรับตำแหน่งใหม่ ผู้ประกอบการ ผู้นำแรงงาน เข้าร่วมคับคั่ง
 
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2554 เวลา 18.00 น. ณ ห้องมิตรไมตรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 18/1 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่เจ้าหน้าที่แรงงาน 3 ท่าน ที่ได้ย้ายรับหน้าที่ใหม่พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ 2 ท่านโดยมีนาย ทศพล  กฤตวงศ์วิมานหัวหน้าสำนักงานฯและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยมีผู้ประกอบการ ผู้แทนนายจ้าง ผู้นำแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี
  
ตามคำสั่ง กสร.ที่ 421/2554 ลว 5 ก.ค.2554ให้เจ้าหน้าที่แรงงานย้ายรับตำแหน่งใหม่ 3 ท่านดังนี้ 
 
นาย สุทัศน์  อภิบาลศรี จากนักวิชาการชำนาญการหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานแรงงานไทย(สสส.ชลบุรี) ย้ายไปเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษที่  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี    นางสาว กัทลี ภูปาทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองแรงงานสสค.ชลบุรี ย้ายไปเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  ที่  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. นาง สุวารี บุญยเนตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สสค.ชลบุรี ย้ายไปเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และตามคำสั่ง กสร.ที่423/2554 ลว.5ก.ค.2554 นาง อัญชลี  ใจดี จากนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (สคร. ) ย้ายมาเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สสค.ชลบุรี)  พันจ่าอากาศเอก สมหวัง   หมอยาดี  จากนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง (สรส.)   ย้ายมาเป็นนักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สสค.)ชลบุรี
ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยนาง สุวารี บุญยเนตร กล่าวความ
 
ประทับใจว่า รู้สึกโล่งใจและดีใจ เหมือนตนเองเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาหมาดๆ งานที่ชลบุรีหนักที่สุดเพราะพื้นที่ชลบุรีปัญหาเยอะมาก และตนเองเป็นคนชลบุรีถึงวันนี้จะย้ายไป สักวันก็จะต้องกลับมาเพื่อพัฒนาเมืองชลต่อไป   จากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมรับประทานอาหารและสนุกกับการร้องเพลง
 
สมหมาย ประไว สื่อสารแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก  รายงาน