สร.SSL.ประชุมใหญ่สามัญฯสมาชิกเสนอให้เก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซ็นต์

Untitled-1

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 56 สหภาพแรงงาน SSL ประเทศไทยขัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4 / 2556 ณ.ห้องประชุมรวมชัยประชารักษ์ ภายใต้สโลแกน มุ่งพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สวัสดิการที่มั่นคง ซื่อตรงด้วยจิตอาสา

สหภาพแรงงาน SSL มีสมาชิกทั้งหมด 383 คน โดยคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 213 คน คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ของสมาชิกทั้งหมดมีแขกจากองค์กรภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์ เป็นจำนวนมาก และมีตัวแทนของฝ่ายนายจ้าง คือประธานบริษัทฯ พร้อมทั้งฝ่ายบุคคลเข้าร่วมในการประชุม อีกทั้งมีสหภาพแรงงาน NXP ที่ปัญหากับนายจ้าง อยู่ในขณะนี้ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งขอรับบริจาคทุนสนับสนุนในการต่อสู้ ด้วย

นางสาว เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ ประธานสหภาพแรงงาน เอส เอส แอล กล่าวตอนรับแขกที่มาเป็นสักขีพยานในการประชุมใหญ่และเชิญแขกที่มากล่าวคำปราศรัยกับสมาชิกสหภาพ

นายลาเร่ อยู่เป็นสุข พูดกับสมาชิกสหภาพว่าองค์กรจะต้องอยู่ได้ สหภาพจะเข็มแข็งจะต้องมีสมาชิกที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กร และจะต้องมีกรรมการมาบริหารองค์กร และจะต้องมีเงิน เข้ามาเกี่ยวร่วมด้วย ก็คือค่าบำรุงสหภาพจากสมาชิกที่ให้กับองค์กร และกล่าวต่อว่า เอส เอส แอล ไม่สิ้นคนดี ไม่สิ้นคนเก่ง ไม่สิ้นคนกล้า

Untitled-2ผู้บริหาร บริษัท SSL ได้ขอบคุณที่ได้เชิญมางานในวันนี้ อนาคตของบริษัท คือ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 200 ล้านบาทส่วนประกอบที่สำคัญ คือผู้บริหาร กับพนักงาน จะต้องทำงานร่วมกัน การบริหารธุรกิจเริ่มจากคน และจะจบลงด้วยคน การทำงานร่วมกันจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้น
นายเฉลย สุขหิรันต์ ประธารสหภาพแรงงานพานาโชนิค กล่าวว่าไม่ได้ทิ้งพี่น้องไปไหน จะเห็นได้ว่ามีความสามัคคีขึ้น เราจะต้องเป็นสมาชิกที่ดี และเป็นพนักงานที่ดี ทำงานให้บริษัทมีความเจริญ ก้าวหน้ามีผลกำไรที่ดีขึ้น เราต้องรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองให้ได้ แรงงานต้องเกี่ยวกับการเมือง จึงจะสามารถแก้ไขกฎหมายได้

นายสมบรูณ์ เสนาสี กล่าวว่าก็แสดงความยินดี กับพี่น้องทุกคนการที่ผู้บริหารมาเข้าร่วมประชุมใหญ่ก็แสดงว่าประตูแรงงานสัมพันธ์เกิดแล้ว ยกตัวอย่างบริษัท NXP ก่อตั่งมา 38 ปี มีเงินกองทุน 20กว่าล้านบาท ได้คืนเงินกองทุนนัดหยุดงาน ให้กับสมาชิกสหภาพเหลือเงินน้อย ประสบการณ์กรรมการไม่มี ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท ๆ ยื่นข้อเรียกร้องสวน ทำให้เกิดปัญหาพิพาท ถึงนัดหยุดงานในขณะนี้

ตัวแทนบริษัท NXP ตอนนี้บริษัทให้ทำงาน 4 วัน หยุด 2 วัน มีแผนจากนายจ้างให้คืนเงินกองทุนนัดหยุดงาน ที่มีเงินกองทุนถึง 20 ล้านให้กับสมาชิก มีการวางแผนมาเป็นระบบ และมีการแทรกแทรงการบริหารงานสหภาพ

นายทวี ประดับศรี กรรมการ TEAM ผูดเรื่องการรณรงค์การระดมทุนสร้างสำนักงาน ของผู้ใช้แรงงาน มีการรวมกันทำผ้าป่า และการจัดงานขึ้น ในสหภาพ เอส เอส แอล ได้มอบเงิน 27,000 บาทได้มีการจัดทำสำนักงานโดยเริ่มจากการเริ่มวางเสาเข็มในเดือนมิถุนายน นี้

วาระที่ 1 ประธาน เลขา แจ้ง

1. เรื่องการยื่นข้อเรียกร้อง ปีนี้ ทางสหภาพแรงงานจะไม่มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ เพราะ ได้มีการทำสัญญาข้อตก มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 55 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 57

2. แจ้งเรื่องยอดบริจาค สมทบทุนสร้างสำนักงาน ทีม ปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท พร้อมจะมีรับบริจาค ต่อในปีนี้ปี ที่ 3

3. การปรับเปลี่ยนเวลาเข้างาน เดิมเข้า 7.00 น. – 19.00 น. โดยคิด โอที จาก 7.00 น. – 8.00 น. เป็น โอที 1 ชม. และ จาก 17.00 น. – 19.00 น. เป็น โอที 1.5 ชม. รวม เป็น 2.5 ชม. ต่อวัน เปลี่ยนเป็น 8.00 น. – 20.00 น. ด้วยเหตุ ของบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่าย รถตู้ของพนักงาน ออฟฟิต เริ่มเปลี่ยน 1 มิ.ย. 56

4. เรื่องสวัสดิการที่ได้มาเพิ่มเติม จากที่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้าในเวที คณะกรรมการลูกจ้าง เรื่องชุดคลุมท้องของพนักงานบริษัทได้ดำเนินการจัดหาให้ กับพนักงานแล้ว จากเดิมที่ ไม่มี

5. ในปี 55 ได้มีมติยืมเงินกองทุนนัดหยุดงาน เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นเงินบริหาร จำนวน 26,000 บาท และ อีกส่วนหนึ่งยืมมาเพื่อจัดทำเสื้อเพื่อวันงานประชุมใหญ่ จำนวนเงิน 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท ในขณะนี้ ได้ทำการคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายงานกิจกรรม แต่ละ ฝ่าย

วาระที่ 6 ข้อมติให้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการใดๆ ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 103 ( 2 )

ซึ่งในขณะนี้ทางสหภาพฯ SSL ได้ทำการพิจารณาเพื่อยื่นฟ้อง บริษัท SSL ในเรื่อง สภาพการจ้าง หลากหลาย สภาพการจ้างในบริษัทเดียวกัน มติที่ประชุมให้กรรมการ ดำเนินการแทน ตามกฎหมายได้

วาระที่ 7 เลือกตั้งซ่อมกรรมการ ที่ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการจำนวน 3 ท่าน
โดยให้นาย อรรถพล พรมหา และ นาย ทวี ประดับศรี จาก สหภาพแรงงาน แรงงานพานาโซนิค เป็น ก.ก.ต. ในที่ประชุม มีผู้โดยเสนอชื่อจำนวน 5 คน แต่ ก็ไม่สมัครใจเป็นกรรมการดำเนินการ จึงขอมติในที่ประชุม จะต้องการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ ที่ประชุมเห็นว่า ให้กรรมการที่เหลืออยู่ในชุดปัจจุบัน ดำเนินการบริหารงานไปตามเท่าที่มี 9 คน ต่อจนครบวาระกรรมการ โดยไม่มีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นมาเพิ่ม

วาระอื่น เสนอให้มีการจัดเก็บค่าบำรุงเป็น เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ ของ ฐานเงินเดือนแต่ละคน โดยให้ทางธนาคารเป็นผู้หักจากเงินให้ ในวันที่ 31 มี.ค. 57 เนื่องด้วยในเดือนนั้น เป็นเดือนที่ มีการจ่ายโบนัสผันแปร

นายอรรถพล พรมหา นักสื่อสารแรงงานรายงาน