สร.เด็นโซ่เข้ม เป็นกรรมการต้องผ่านหลักสูตร

20160701_094916

 

สหภาพแรงงานเด็นโซ่ฯเข้มข้อบังคับ กรรมการและสมาชิกต้องผ่านหลักสูตรด้านแรงงาน จัดอบรมเรื่องการบริหาร ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเมือง หวังพัฒนายกระดับคุณภาพองค์กร

สหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทย จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงาน” ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงงานเด็นโซ่ สำโรง และสวนนพรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม มีกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมราว 60 คน

20160701_075511

นายสมเจตต์ จันทร์เมือง ประธาน สร.เด็นโซ่ฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่า ช่วงปีกว่าที่ผ่านมา สหภาพฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ให้เป็นที่ยอมรับของฝ่ายบริหารเพื่อประโยชน์ในการเจรจาต่อรองร่วม จึงได้กำหนดในกฎข้อบังคับของสหภาพฯว่า ผู้ที่จะเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานต้องผ่านหลักสูตรอบรมด้านแรงงานก่อน วันนี้จึงจัดการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ บทบาทหน้าที่ ภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร โดยเชิญวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารของบริษัท และผู้นำแรงงานของสหภาพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

20160701_073852

ขณะที่นายชัยพงษ์ โฉมเฉลา รองประธาน สร.เด็นโซ่ฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากเรื่องการบริหารองค์กรและเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่จะทำให้ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของคณะกรรมการแล้ว สหภาพฯยังเห็นว่าเรื่องประวัติศาสตร์แรงงานก็มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรแรงงานให้เข้มแข็ง เพราะจะทำให้แรงงานรุ่นหลังได้เข้าใจว่าองค์กรแรงงานต้องผ่านการรวมตัวต่อสู้มาอย่างยากลำบากกว่าที่หลายแห่งจะมีค่าจ้างสวัสดิการที่ดี มีการงานที่มั่นคงในวันนี้ จึงได้เชิญ นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มาให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของแรงงาน ซึ่งหัวข้อบรรยายก็จะครอบคลุมเรื่อง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ แนวคิดต่างๆด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของสหภาพแรงงานทั้งสากลและไทย โดยคิดว่าจะช่วยทำให้เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งได้ต่อไป

20160701_075623

/////////////////////