สร.ฮอนด้ามอบเงินพิพิธภัณฑ์แรงงาน กรรมการชุดใหม่เตรียมจัดงานครบรอบ 20ปี

DSCN9809

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย (มพร.)เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร รองเลขาธิการสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน สร.ฮอนด้าฯ มอบเงินสนับสนุนประจำปีให้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีนายทวีป กาญจนวงศ์ ประธาน มพร.เป็นผู้รับมอบ

โดยนายธีระวิทย์กล่าวว่า “เป็นมติของ สร.ฮอนด้าฯตั้งแต่ปี 2547 ที่ได้มาเห็นการทำงาน เห็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์แรงงานที่นี่ สร.ฮอนด้าฯจึงมีมติบริจาคเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเดือนละ 1,000 บาท โดยมอบให้ปีละครั้งจำนวน 12,000 บาท วันนี้ก็เป็นตัวแทนสหภาพฯมามอบเงินให้ และขอเป็นกำลังใจให้กรรมการทุกท่าน”

นายทวีป กาญจนวงศ์ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณว่า ” วันนี้คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ก็ร่วมกันเป็นพยานว่า ท่านถือเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อพิพิธภัณฑ์ที่ได้บริจาคให้ทุกปี จะทำให้พิพิธภัณฑ์เดินไปได้ ทำงานต่อไปได้ ในนามของคณะกรรมการจึงขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง ณ โอกาส นี้”

การประชุมคณะกรรมการ มพร.ครั้งนี้ มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งตามข้อบังคับมูลนิธิฯจะให้กรรมการและกรรมการกิตติมศักดิ์ที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กรรมการกิติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตผู้นำแรงงาน หรือผู้นำแรงงานที่เป็นตัวแทนองค์กรแรงงาน รวมทั้งบุคคลที่มีคุณูปการต่อพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

โดยผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการ มพร.ชุดใหม่มีทั้งสิ้น 17 คน ประกอบด้วย
ประธานมูลนิธิคือ นายทวีป กาญจนวงศ์
รองประธานมี 4 คน คือ 1.นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ 2.นางสุนี ไชยรส 3.นายเสน่ห์ ตันติเสนาะห์ 5.นายบุญเทียน ค้ำชู
เลขานุการ คือ นายศรี โพธิ์ วายุพักตร์ และรองเลขาฯ คือ นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร
เหรัญญิก คือ น.ส.สมหมาย สราญจิตร์
ส่วนกรรมการประกอบด้วย นางสวรรยา ผดาวัลย์ นายสุชาติ สุคนธากานต์ นายบุญสรวง สุคันธรัตน์ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายธนิต ยิ้มแก้ว นายบุลากร ธรรมมาภานนท์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ นายชาลี ลอยสูง น.ส.สุมาลี ลายลวด

และเนื่องจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก่อตั้งมาจะครบ 20 ปี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 นี้ จึงอาจจัดงานรำลึกเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะกรรมการชุดใหม่กำหนดจะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

DSCN9853  DSCN9849DSCN9839DSCN9838  DSCN9790DSCN9868 DSCN9867

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งกรรมการกิตติมศักดิ์ประกอบด้วย 1.นายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง 2.นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 3.นางรัชนีบูลย์ โพธิ์อ่าน 4.นางสาวสงวน ขุนทรง 5.นางสาวอรุณี ศรีโต 6.นายบุญสม ทาวิจิตร 7.นางวิลาวัณย์ ศรีสติ 8.นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย 9.นายสาวิทย์ แก้วหวาน 10.นายยงยุทธ เม่นตะเภา 11.นางสุจิน รุ่งสว่าง 12.นายชินโชติ แสงสังข์ 13.นายไพทูรย์ สีตา 14.เพลินพิศ ศรีศิริ 15.นางสาวธนพร วิจันทร์ 16.นายสุวิทย์ ระวิวงศ์ 17.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 18.นายสมศักดิ์ ทองงาม 19.นางสาวปรีดา ศิริสวัสดิ์ 20.นายเอกชัย เอื้อธารพิสิฐ 21.นางอำนวย เอี่ยมรักษา

และแต่งตั้งที่ปรึกษาประกอบด้วย 1.นายสุพจน์ จารุวรรณบำรุง 2.นายสกุล สื่อทรงธรรม 3.นายวัฒนะ เอี่ยมบำรุง 4.นายเอกพร รักความ 5.นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ 6.นางวัลลภา สลิลอำไพ 7.นายอดิศร โพธิ์อ่าน 8.น.ส.ชัญญากานต์ คุ้มดี 9.นายสกลเดช ศิลาพงษ์ 10.นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิต 11.นายบัญญัติ กลั่นสุวรรณ 12.นางวันเพ็ญ เปรมแก้ว 13.น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง 14.ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ 15.นายมงคล ธนกัญญา 16.นายสมศักดิ์ สุขยอด 17.นายอิสระ มุสิกอง 18.นายพรมมา ภูมิพันธ์ 19.นางสาวชลิดา ศรีสหบุรี

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน