สร.สหกิจ จัดให้ความรู้ สิทธิประกันสังคม กับสมาชิก

สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประกันสังคมกับสมาชิก หวังเข้าถึงสิทธิ

เมื่อวันที่   11  กันยายน  2554   สหภาพแรงงานสหกิจวิศาลได้จัดสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน   ณ  พฤกษาประดับ  รีสอร์ท  อำเภอมวกเหล็ก    จังหวัดสระบุรีมีสมาชิกเข้าร่วม  45  คน     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากประกันสังคมจังหวัดสระบุรีส่งนายบุญน้อย   ยาแสง   นักวิชาการชำนาญการประกันสังคมจังหวัดสระบุรีมาเป็นวิทยากร

นางสาวเกษแก้ว    มีศรี   ประธานสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล  กล่าวว่า   เรื่องของสิทธิประกันสังคมเป็นเรื่องที่ลูกจ้างควรได้รับทราบเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับลูกจ้างโดยตรง   ถึงแม้ว่า สหภาพแรงงานจะได้ให้ความรู้แก่สมาชิกมาบางแล้วก็ตาม   วันนี้ถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้วิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของประกันสังคมหากท่านใดมีข้อสงสัยก็ให้ซักถามได้ทันที

นางสงวน   ลาดเพ็ง    สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา  กล่าวว่า  รู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในเรื่องสิทธิประกันสังคมทั้ง  7 กรณี   เนื่องจากตนเองอายุมากแล้วจึงมีขอสงสัยในเรื่องของสิทธิกรณีชราภาพเป็นพิเศษ   ในการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ตนเองมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์มากขึ้นและจะนำเอาความรู้ในวันนี้ไปอธิบายให้เพื่อนๆสมาชิกที่ไม่ได้มาสัมมนาในครั้งด้วย

ด้านนางสาวบุษบา   ไกรศาสตร์  สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนา  กล่าวว่า เรื่องของสิทธิประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนซึ่งตนเองยังไม่เข้าใจบางกรณี  เช่น  กรณีสงเคราะห์บุตรเนื่องตนเองได้ทราบว่าเดิมจะได้รับเงินเข้าบัญชีเดือนละ  350  บาท และได้เพิ่มจากเดิมเป็น  400  บาทแต่ปัจจุบันยังได้รับเพียง  350  บาทเท่าเดิม  จนกระทั่งได้เข้าสัมมนาในวันนี้วิทยากรได้ให้คำตอบจนมีความเข้าใจและอยากให้สหภาพแรงงานจัดสัมมนาในเรื่องของ  พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน  2541   เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ จากการเข้าร่วมทำให้เข้าใจมากขึ้น

นางสาวศิริวรรณ  ชาวดร กรรมการสหภาพแรงงาน  กล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือว่ามีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเกิดฝนตกหนักทำให้สมาชิกหลายคนไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  และจะจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือลูกจ้างเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองให้ได้มากที่สุด

นงนุช ไกรยศาสตร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน