สร.รฟท.ยื่นรมว.มท.เร่งเพิกถอนสิทธิทับซ้อน ที่ดินรถไฟ ที่เขากระโดง

วันที่ 14 กันยายน 2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ได้ยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา เรื่อง  ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย รมว.มท.มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.)นายนิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดินมาพบและหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเขากระโดงหลังศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ให้ที่ดินบริเวณเขากระโดงทั้งหมด 5,083 ไร่เศษเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแต่ดั้งเดิม

โดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อเสนอว่า ด้วยข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 842-876/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นคดีระหว่างราษฎรจำนวน 35 ราย เป็นโจทก์ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นจำเลยที่ 1 และกรมที่ดินเป็นจำเลยที่ 2 เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน และตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027 /2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องการรถไฟฯเป็นจำเลย เพื่อรังวัดขอออกโฉนดที่ดินที่ซื้อมาจากนายชัย  ชิดชอบ ซึ่งการรถไฟฯทำหนังสือคัดค้านและต่อสู้คดีอ้างว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดเป็นที่ดินของการรถไฟฯทั้งแปลง ซึ่งทั้ง 2 คดี ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องและวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทในพื้นที่เขากระโดง ตามแผนที่ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของการรถไฟฯ  พิพากษาให้ขับไล่ รื้อถอน และให้ราษฎรชดใช้ค่าเสียหายให้กับการรถไฟฯ (ตามอ้างถึง 1 และ 2) เนื่องจากแนวของคำพิพากษาเป็นการพิจารณาในลักษณะการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟฯ  ทั้งแปลงมีจำนวนเนื้อที่ 5,083 ไร่ 80 ตารางวา  อันเป็นที่หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน           เข้าลักษณะเป็นที่ดินรถไฟมาตรา 3 (2) ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดวางทางรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 6 (1) (2) กล่าวคือ ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้สิทธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นของรถไฟ ห้ามไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใดๆ ถือกรรมสิทธิ์ เข้าครอบครองทำประโยชน์ด้วยวิธีใดๆ ตราบใดที่ยัง “ไม่มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเป็นพิเศษว่าทรัพย์นั้นๆขาดจากเป็นที่ดินรถไฟ และมีการเพิกถอนหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกาสงวนที่ดินของการรถไฟฯ” (ตามอ้างถึง 1 และ 2)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 53 บัญญัติว่า รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และ ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ที่บัญญัติรองรับว่า “เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์…..ให้แก่ผู้ใดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้…..” มาตรา 62 บัญญัติว่า “บรรดาคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้ว  เมื่อศาลพิจารณาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ศาลแจ้งผลของคำพิพากษาอันถึงที่สุดหรือคำสั่งนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ด้วย” (ตามอ้างถึง 3 ) เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากในคดีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษานั้น กรมที่ดินตกเป็นจำเลยที่ 2 ด้วย และศาลได้แจ้งผลคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยกรมที่ดินต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควร กรมที่ดินยังไม่ดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ศาลมีคำพิพากษา ตลอดรวมทั้งกรณีการครอบครองอ้างกรรมสิทธิ์บริเวณพื้นที่เขากระโดงที่ดินโฉนดเลขที่ 3466 , 8564 ทั้ง 2 แปลง ซึ่งนายชัย ชิดชอบ และ นางกรุณา  ชิดชอบ ที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือที่ ปช. 0081/1085  ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 แจ้งมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า “ การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564  เป็นการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน  จึงเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้แจ้งกรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 61 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 99   (ตามอ้างถึง 4.)

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือที่ รฟ.1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ถึงกรมที่ดิน เรื่องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการรถไฟฯได้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการให้เพิกถอนโฉนด ที่เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกา 842-876/2560      ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8027 /2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้กรมที่ดินดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 61 (ตามอ้างถึง 5.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มาตรา 40 (4) ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวข้างต้นมาโดยตลอด เห็นว่า เมื่อมีคำพิพากษาของศาลฎีกาถึงที่สุด พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของการรถไฟฯ ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) และสิทธิครอบครอง(ส.ค.1) เพราะการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ใดๆไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการที่ศาลวินิจฉัยตามแผนที่พิพาทของการรถไฟฯ        ซึ่งเป็นการวินิจฉัยครอบคลุมที่ดินทั้งแปลง (มิใช่เฉพาะราย) และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้เคยชี้มูลจนเสร็จสิ้นเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วถือเป็นข้อยุติว่าที่ดินบริเวณ            “เขากระโดง” ตามแผนที่ทั้งแปลงเนื้อที่ จำนวน 5,083ไร่ 80 ตารางวา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ดินของการรถไฟฯ ดังนั้นเอกสารสิทธิ์ใดที่ออกทับซ้อนพื้นที่ในที่ดินรถไฟทั้งหมดจึงออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรมที่ดินต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา และเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 53 บัญญัติว่า “รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)  จึงเรียนมายังท่านในฐานะผู้กำกับดูแลกรมที่ดิน โปรดเร่งรัดดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับซ้อนพื้นที่ในที่ดินรถไฟฯที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเร่งด่วน เพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป

       อ้างถึง     

1.คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 842-876/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

        2.คำพิพากษาศาลฎีกาที่  8027/ 2561ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2561

        3.พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2543 มาตรา 61 ,62

        4.หนังสือประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ ปช. 0081/1085      ลงวันที่ 14กันยายน 2554

        5.หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ รฟ.1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564