สร.ผบ.กู๊ดเยียร์ รุกหนักหวังสร้างผู้นำแรงงาน

สร.ผบ.พนักงานกู๊ดเยียร์ประเทศไทย รุกหนักหวังสร้างผู้นำแรงงาน จัดเสวนา ติดอาวุธทางปัญญาให้สมาชิก สมาชิกเข้าร่วมชื่นชม วิทยากร เก่ง ความรู้เพิ่ม พร้อมร่วมมือ อยากให้จัดอีก
 
สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาพนักงานกู๊ดเยียร์ประเทศไทย นำโดย นาย มนัส อินกลัด ประธานสหภาพ ได้จัดเสวนาให้กับคณะกรรมการ และ สมาชิก ในหัวข้อ “เครือข่ายแรงงานสำคัญอย่างไรกับสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาฯ”เมื่อวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2554 ณ.บ้านสวนเยาวมาลย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อให้ คณะกรรมการ และ สมาชิก ได้รับรู้ถึงความสำคัญเครือข่ายแรงงานต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างองค์กร โดยมี นาย อรรคพล ทองดีเลิศ ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย และ นาย นาย พรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการ สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย(PCFT) เป็น วิทยากร มีสมาชิกเข้าร่วมตามเป้าหมาย
           
นาย มนัส อินกลัด ประธานสหภาพฯ กล่าวเปิดเสวนา โดยขอให้คณะกรรมการและสมาชิก สหภาพฯทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านแรงงานเป็นอย่างดี กรณีมีข้อสงสัยประการใดก็ให้สอบถามทันทีจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และขอให้ทุกคนนำเอาความรู้ที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เครือข่ายแรงงานจะเข้มแข็งต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลา
          
นาย อรรคพล ทองดีเลิศ วิทยากร ได้กล่าวถึง ประวัติศาสตร์แนวทางการต่อสู้ของสหภาพแรงงานที่ผ่านมาว่ามีความเข้มแข็งร่วมมือกันเป็นอย่างดี เครือข่ายแรงงานมีความสำคัญมาก เพราะสามารถสร้างแรงกดดันให้กับนายจ้างได้ ผู้นำแรงงานจะต้องเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆตลอดเวลา ซึ่งวิธีสร้างความสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น เข้าร่วมเป็นสมาชิก สหพันธ์แรงงาน สภาองค์กรแรงงาน  เป็นต้น
 
นายพรนารายณ์ ทุยยะค่าย เลขาธิการสหพันธ์ฯและวิทยากร กล่าวว่า สหภาพแรงงานจะเข้มแข็งต้องมีเครือข่ายแรงงานหนุนช่วย เพราะเมื่อเกิดปัญหาแรงงานขึ้นมาสหภาพฯเองอาจจะหาทางออกไม่ได้ แต่ถ้ามีเครือข่ายก็สามารถที่จะสนับสนุนให้คำปรึกษาร่วมหาแนวทางการต่อสู้ หาทางออกที่เป็นประโยชน์กับสหภาพได้
 
การสร้างเครือข่ายที่ดี ต้องสร้างทุกด้าน ทั้ง ภาครัฐ นายจ้าง และองค์กรแรงงานต่างๆ ขณะเดียวกัน สหภาพเองก็ต้องมีจิตสำนึกในเรื่องการช่วยเหลือองค์กรต่างๆอยู่เสมอ
 
นาย กำจร คุ้มเจริญ สมาชิกที่เข้าร่วม กล่าวว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่มาร่วมเสวนาในครั้งนี้เพราะได้เรียนรู้ ปัญหา แนวทางการต่อสู้ และสิทธิของลูกจ้างด้านแรงงานเพิ่มมากขึ้น อยากให้สหภาพฯจัดเสวนาแบบนี้อย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรได้อย่างแน่นอน
 
รายงานโดย  นักสื่อสารแรงงาน สพ.ปิโตรเลียมฯ