สร.นิสสัน ประชุมใหญ่วิสามัญ 54 ขอมติควบรวมสหภาพ

ณ.โรงอาหาร 1 บริษัท นิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ก.ม. 21 ถนนบางนา – ตราด ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นาย บุญเติง ชินแก้ว ประธานสหภาพแรงงานนิสสัน(ประเทศไทย)ร่วมกับ นาย สนธยา วงษ์ศรีแก้ว ประธานสหภาพแรงงานผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 เพื่อขอมติจากสมาชิกสหภาพแรงงานฯเพื่อควบรวมสหภาพแรงงานทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความเป็นปึกแผ่นในขบวนแรงงาน แนวทางการบริหารงาน สวัสดิการ จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกวันนี้ใน กลุ่มสยามกลการ มีสหภาพแรงงานทั้งหมด 5 แห่ง มีพนักงานประมาณ 1,900 คน แต่พนักงานที่เป็นสมาชิกมีประมาณ 800 คน จึงไม่สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนายจ้างในเวลายืนข้อเรียกร้อง จึงทำให้ข้อเรียกร้องบางข้อไม่บรรลุผลที่ทางสหภาพเรียกร้องไป ประธานในที่ประชุมได้ขอมติจากสมาชิกทั้งสองสหภาพแรงงาน โดยขอให้ในที่ประชุมโหวตแบบเปิดเผย คะแนนเป็นเอกฉันท์ มติในที่ประชุมผ่าน

ประสิทธิ์   วิจิตรไพบูลย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน