สร.ทีไอดี สนองนโยบาย TEAM เตรียมรวมสหภาพ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย 54 ที่ผ่านมาการประชุมกรรมการบริหารสหภาพแรงงานทีไอดี ที่สนง.สหภาพแรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 บี ในการประชุมเดือนนี้ ได้มีการนำเสนอการเพิ่มวาระในการประชุมในเรื่อง สหภาพอุตสาหกรรม ทั้งในเดือนนี้และเดือนต่อไป ให้มีการบรรจุวาระการประชุมวาระเพิ่ม  เพื่อเป็นการต่อยอด ขยายแนวความคิด แลกเปลี่ยน ประเด็น ในการที่ทางสหภาพแรงงาน ทีไอดี ที่จะควบรวมกับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของสมาพันธ์แรงงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM ) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนงานโลหะ 

จากการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของกรรมการบริหารของสหภาพแรงงานฯ มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ แต่ว่าการที่จะควบรวมในครั้งนี้ ทางสหภาพแรงงานต้องมีองค์ความรู้ แนวคิด ไปในทิศทางเดียวกันก่อน ทั้งกรรมการสหภาพแรงงาน และสมาชิกของสหภาพแรงงาน ให้มีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสหภาพแรงงาน โดยเบื้องต้นการกิจกรรมมีการสัมมนาเชิงวิชาการให้สมาชิกรับรู้ ปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ของการควบรวม ซึ่งจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของกรรมการแล้ว  โอกาสน่าจะเป็นไปได้ดี หากสมาชิกของสหภาพแรงงานเข้าใจ หลักการของการรวมตัว

ในปีนี้เองทางสหภาพแรงงานได้จัดอบรมสัมมนาไปแล้ว 2 รุ่น และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 13/2554 ในวันที่ 31 ก.ค. 54 ที่จะถึงนี้ ทางกรรมการบริหารของสหภาพแรงงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ มาปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกับทิศทางสหภาพอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่ภัตคารชมทะเล ง้วนเฮงบางปู สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของสหภาพแรงงานก้าวทันเหตุการณ์ ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เอง ทางสหภาพแรงงาน ทีไอดี ยังมีวาระที่จะขอมติในการควบรวมสหภาพแรงงานในครั้งนี้ด้วย  

สหภาพแรงงาน ทีไอดี สนง.เลขที่331 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน สุขุมวิทสายเก่า ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นสหภาพแบบอุตสาหกรรม มีสมาชิก 3 พื้นที่ 3 นิติบุคคล

1 สมาชิกพื้นที่ บางปู สมุทรปราการ สมาชิกเป็นพนักงานบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง

2 สมาชิกพื้นที่ อมตะนคร ชลบุรี สมาชิกเป็นพนักงานบริษัท ไดอะโมเดริ์น เพรส แอนไดส์ ประเทศไทย

3 สมาชิกพื้นที่ เกตุเวย์ ฉะเชิงเทรา สมาชิกเป็นพนักงานบริษัท โชนันยูนิเทคประเทศไทย

มีสมาชิกทั้งหมด 560 คน มีการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นแบบอัตราก้าวหน้า (1เปอร์เซ็นต์ของฐานเงินเดือน)

 ปัจจุบันมีนาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์ เป็นประธานสหภาพแรงงานฯ

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการรายงาน