สร.ทีไอดีระดมทุนรอบใหม่สนับสนุนสร้างสำนักงาน TEAM

การระดมทุนสร้างสำนักงาน TEAM ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารของTEAM จัดทำแผนงาน วิธีการระดมทุน การหาสถานที่ การชื้อที่ดินที่ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา และได้รายงานความคืบหน้าการถ่มที่สร้างสำนักงาน ซึ่งปลายปีนี้คาดว่ากรรมการบริหาร TEAM จะลงเสาเข็มตามแผนงานที่กำหนด สร้างสำนักงาน และปรับเป็นรูปแบบของมูลนิธิแรงงานในอนาคต การระดมทุนในครั้งนี้จะใช้เวลา 3 ปีจากสมาชิกของ TEAM จำนวน 24,000 กว่าคนๆละ 100 บาท โดยการการหักผ่านบัญชี ณ ที่จ่ายของแต่ละที่ ในช่วงการจ่ายโบนัสปลายปีตั้งแต่ ปลายปี 2555-2557 เป็นเวลา 3 ปี หรือแล้วแต่องค์สมาชิกหารูปแบบอื่นๆที่คิดว่าระดมทุนแล้ว ได้ตามวัตถุประสงค์

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 14/2555 ของสหภาพแรงงานทีไอดี ที่ห้องขอบฟ้าค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการสหภาพฯได้ยึดหลักนโยบายของ TEAM ในการระดมทุนรอบใหม่ซึ่ง  2 ปีที่ผ่านมาสหภาพแรงงานได้มอบเงินให้กับ TEAM  เป็นเงิน 84,000 บาท ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สมาชิกสหภาพแรงงานได้มีมติร่วมกัน จะสนับสนุนการสร้างสำนักงาน TEAM คนละ 100 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3ปี ในช่วงการจ่ายโบนัสปลายปี 2555ปลายปี2556 ปลายปี 2557 เป็นเวลา 3 ปี ปัจจุบันสมาชิกสหภาพแรงงานมี 700 คน  ถ้าองค์สมาชิกทุกองค์กรของ TEAM ต่อยอดจากแผนเดิม เชื่อว่าอนาคตอันใกล้  TEAM จะมีสำนักงานเป็นของตัวเอง  อีกหนึ่งประเด็นที่สมาชิกสหภาพแรงงานในฐานะเจ้าขององค์กร ได้มีมติสมทบทุนการจัดงานฉลองครบรอบ 15 ปีสหภาพแรงงาน ในการจัดประชุมปี พ.ศ.2556 ที่จะถึงนี้ การที่จะเฉลิมฉลองทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงาน เสนอให้มีการหักเงิน ณ ที่จ่ายของแต่ละนิติบุคล คือ TID,D-MET ,SUTG ช่วงโบนัสกลางปี พ.ศ. 2556 คนละ 500 บาท เพื่อสมทบกับกองทุนประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน

นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการรายงาน