สร.กสิกรไทย มอบเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงาน 1 แสนบาท


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการสำนักงานสหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ นายชำนาญ ชุณหจิรัฐิติกาล และนายพิเชษฐ์ พุฒทอง ประธานสหภาพแรงงานทั้งสองแห่ง เป็นผู้แทนมอบเงินให้กับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  จำนวน 100,000.00 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย โดยมีนายทวีป  กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเป็นผู้รับมอบ  

นายชำนาญ ชุณหจิรัฐิติกาล ประธานสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า ขอมอบเงินให้กับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยไว้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานไทย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหนักงานธนาคารกสิกรไทย ที่มีสหภาพฯทั้งสองแห่งเป็นกรรมการและเห็นชอบร่วมกันที่จะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้

DSCN8639 สร.กสิกรไทยมอบเงิน 3.

จากนั้น นายทวีป ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสหภาพฯ ทั้งสองแห่งที่เห็นถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการแก่สาธารณชนมาเมื่อปี 2536 บริการให้เข้าชมฟรี โดยไม่เก็บค่าเ้ข้าชมแต่อย่างได ซึ่่งรายได้มาจากองค์กรแรงงานร่วมกันบริจาค และประการสำคัญในการก่อตั้งพิพิธภัณธ์ก็เพื่อต้องการเขียนประวัติศาสตร์ของแรงงานไทย รวมทั้งประวัติศาสตร์สังคมทุกเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่มีพงศวดารใดเขียนไว้ ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งเดียวและแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน ศูนย์วัฒนธรรมด้านแรงงาน การจัดแสดงนิทรรศการบริการแก่ผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์แรงงานไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาได้มาศึกษาหาความรู้อยู่เป็นประจำ

สร.กสิกรไทยมอบเงิน 4 สร.กสิกรไทยมอบเงิน 2

สร.กสิกรไทยมอบเงิน 7 สร.กสิกรไทยมอบเงิน 6

ขณะที่นายสุวัฒน์ เฮี้ยนชาศรี ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ ผมเห็นว่าการดำเนินงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ทำให้ขบวนการแรงงานไทยมีความรู้ความสามารถ ซึ่งคุณไพทูรย์ ล่ำซำ ผู้บริหารกสิกรไทยได้เคยมอบเงินให้กับพิพิธภัณฑ์มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อครั้งก่อตั้ง ดังนั้นเมื่อมีช่องทางที่จะสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ได้อีกก็เริ่มประสานให้สหภาพฯหาช่องทาง ซึ่งเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ ก็ขอมาได้หนึ่งแสนบาทโดยให้ทางสหภาพฯเป็นผู้มอบ ถ้าต่อไปยังมี นโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ก็จะฝากน้องๆให้บริจาคให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในอนาคตต่อไป ”

ทั้งนี้นายทวีป ได้กล่าวยกย่องสหภาพเกี่ยวกับการบริหางานองค์กรเพราะแม้ว่าจะมีถึงสองสหภาพแต่สามารถทำงานร่วมกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ หลังจากนั้นนายทวีปได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานไทยและซีดีสารคดีประวัติศาสตร์แรงงานไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับทั้งสองสหภาพฯ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน