สร.กสท.ลุกจัดอบรมปลุกสำนึกรักษ์องค์กร

เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมชื่นวาริน รีสอร์ท จังหวัดระยอง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนา สหภาพแรงงาน กับการทำงานเพื่อองค์กร ให้กับอนุกรรมการ และสมาชิกใหม่ สหภาพแรงงานฯ เขตตะวันออกประมาณ 40 คน

นายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯเป็นแนวคิดการจัดการศึกษาให้กับสมาชิกและอนุกรรมการสหภาพแรงงาน ซึ่งได้มีการจัดให้ความรู้กับสมาชิกทั้งเรื่องประวัติศาสตร์แรงงาน ความเป็นมาขององค์กร กฎหมายแรงงานแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

เมื่อภาคธุรกิจเข้ามาสัมปทานรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรของรัฐไปทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร และการบริหารงาน สหภาพแรงงานฯ ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและทำหน้าที่ปกป้องดูแลองค์กร การบริการประชาชน ให้ได้รับบริการที่ดี มีพนักงานที่เอาใจใส่ พร้อมทั้งผลกำไรส่งรัฐ เป็นการต่อสู้กับระบบทุนในการสื่อสารหลังปรับตัว การให้การศึกษากับสมาชิกสหภาพแรงงานจึงมีความสำคัญ เพราะความห่างหลังจากรัฐวิสาหกิจไม่ได้มีการเปิดรับพนักงานทำให้สมาชิกเดิมที่เป็นคนเก่า กับคนใหม่มีสวัสดิการค่าจ้างต่างกัน การศึกษาต่างกัน จำเป็นต้องปรับทัศนคติความเข้าใจ ด้วยแนวคิด 3 ความเชื่อ คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมั่นในองค์กรสหภาพแรงงาน และความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารองค์กร เพราะอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการปรับตัวของธุรกิจการสื่อสาร การบริหารองค์กรมีหลายขั้วอำนาจ จะอยู่รอดได้ต้องมีความเชื่อมั่น ร่วมสร้างความเข้มแข็ง

เมื่อช่วงยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร การจ้างงานของรัฐวิสาหกิจ มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม มีการกำหนดเรื่องการรับพนักงาน มีการงดเปิดรับพนักงานประจำ หันไปจ้างงานพนักงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราวโดยต่อสัญญาเป็นรายปี ซึ่งในกสท.มีประมาณ 1,000 คน ใช้ในงานลากสายขึ้นเสา ซึ่งพนักงานเล่านี้ จะไม่มีสวัสดิการ ได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำ หากลาหยุดงาน หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่ได้รับค่าจ้าง เมื่อทำงานเกิดอุบัติเหตุตกเสาพิกลพิการ หรือเสียชีวิต ก็ไม่มีระบบ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนดูแล พนักงานชั่วคราวต้องทำงานหนัก เร่งงาน ต้องทำงานให้ดี ไม่เช่นนั้นจะไม่ต่อสัญญาจ้างให้ ต้องตกงาน

แม้ว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเกษียณอายุไปจำนวนมาก ด้วยกฎหมายกำหนดไม่มีการรับพนักงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มทดแทน ซึ่งนโยบายนี้ได้ถูกใช้ในทุกรัฐวิสาหกิจ ทางสหภาพแรงงานได้มีการร่วมกับทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรียกร้องให้มีการรับพนักงานเพิ่ม โดยการพิจารณาพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ซึ่งขณะนี้ได้ปรับพนักงานชั่วคราวของกสท.เป็นพนักงานประจำแล้วกว่า 900 คน

นางสาวนิไลมล มนตรีกานน์  รองประธานฯกล่าวว่า การจัดการศึกษา อบรม สัมมนามีความสำคัญและเป็นหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่ต้องจัดให้กับสมาชิก รูปแบบการจัดการปลุกจิตรสำนึกทางประวัติศาสตร์ ด้วยการบอกเล่า ได้แนวคิดมาหลังจากได้เข้าอบรมกับทางมูลนิธิเอเชีย ที่ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้มีการจัดทำวิชานี้ ในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน เห็นว่า แรงงานทุกคนควรได้รับรู้เรื่องประวัติศาสตร์แรงงาน การต่อสู้ของคนรุ่นก่อน  การขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนของระบบทุนที่เข้ามามีผลกระทบต่อองค์กร สมาชิก

สหภาพแรงงานควรได้รับรู้การต่อสู้ เพื่อให้ได้มาของสวัสดิการ

ปัจจุบันนี้แรงงานที่เข้ามาทำงานในองค์กร หรือบริษัทจะได้รับสวัสดิการเมื่อเข้ามาเป็นพนักงานประจำ โดยไม่เคยรับรู้ว่า การได้มาซึ่งสวัสดิการนั้น ผ่านการเรียกร้องต่อสู้ ผ่านความสูญเสีย ความเสียสละของคนรุ่นเก่า การให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

การที่นายทุนเข้ามาถือหุ้น การสัมปทานแต่รัฐวิสาหกิจที่สร้างผลกำไรให้กับรัฐ โดยอ้างว่า เป็นการทำให้มีระบบบริการที่ดีขึ้น เพราะรัฐวิสาหกิจจนไม่มีเงินในการลงทุนขยับขยายให้เกิดการบริการที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ความเป็นจริงคือ หากให้นายทุนเข้ามาควบคลุม ราคาการบริการที่รับปัจจุบันก็จะแพงมากขึ้น ระบบการแข่งขั้นทางการสื่อสารที่ถูกจำกัดมือใครยาว มีทุนมากจะรวบผลประโยชน์ทั้งหมดไว้ แล้วรัฐจะได้งบประมาณในการนำมาจัดสวัสดิการ ให้กับประชาชนได้อย่างไร

การที่จะให้สมาชิกสหภาพลุกขึ้นมารักษ์องค์กรสิ่งสำคัญคือ การให้การศึกษา ปลูกจิตรสำนึกรักองค์กร ให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาขององค์กร และขบวนการแรงงาน ทำไมต้องปกป้องผลประโยชน์องค์กรนี้ คือ หน้าที่ของสหภาพแรงงาน

นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน