อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่อบรมแกนนำ สร้างความเข้าใจสิทธิประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติ

 

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  จัดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำและกรรมการสหภาพฯรวมถึงแรงงานข้ามชาติในพื้นที่  เรื่องกฎหมายประกันสังคม  สิทธิที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ    ให้สามารถนำไปเผยแพร่ให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในสถานประกอบการเดียวกันได้รับรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย  ในวันที่  5  สิงหาคม  2555  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  23  คน  จัดโดยมูลนิธิเพื่อนหญิง  สนับสนุนโดย  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
นางสาวสุรินทร์    พิมพา  ประธานสหภาพกิจการสิ่งทอนครหลวง  กล่าวว่าต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด  รัฐบาลไทยเองเมื่อรับเข้ามาทำงานในประเทศแล้วก็ต้องบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดโดยไม่มีข้อยกเว้น  จึงต้องมีการจัดอบรมกฎหมายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้รู้สิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อมาทำงานในประเทศไทย  เช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม
นายบัณฑิตย์    แป้นวิเศษ    มูลนิธิเพื่อนหญิงฝ่ายแรงงานข้ามชาติ   กล่าวว่าต้องการสร้างการเรียนรู้ให้กับแกนนำสหภาพ     สหภาพแรงงานจะอยู่อย่างไรในอนาคตเมื่อนายจ้างนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนแรงงานไทย   จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติให้กับแกนนำสหภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติในการอยู่ร่วมกัน   และให้แกนนำสหภาพสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าใจและเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพ
ด้านนายบัณฑิตย์   ธนะชัยเศรษฐวุฒิ   ผู้อำนวยการมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน   ให้ความรู้เรื่องหลักการประกันสังคม  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน    ทำไมต้องมีประกันสังคม  และให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบเพื่อทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนก่อนช่วยกันแสดงความคิดเห็น  หลักการประกันสังคมมีอะไรบ้าง  1. เป็นหลักการที่กฎหมายบังคับ   2. เป็นลูกจ้างในระบบ   3. มีนายจ้าง  4. มีรายได้ประจำ  5. กองทุนประกันสังคมจ่ายสมทบ  3  ฝ่าย   6. เป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข  เฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกันของคนในสังคม  
นายบัณฑิตย์    พูดถึงการประกันสังคมจะแตกต่างจากการประกันชีวิตของบริษัทเอกชนที่มุ่งเน้นเรื่องการคุ้มครองการประสบอันตรายจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิต  แต่ระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองถึง  7  กรณี   ซึ่งหลักประกันสังคมทั่วโลกก็จะเหมือนกันแต่การเก็บเงินสมทบจะไม่เท่ากัน  และได้พูดถึงกองทุนเงินทดแทน  ที่เรียกเก็บจากนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวเป็นเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนเมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานโดยคิดจากฐานค่าแรงลูกจ้าง  90  คน  โดยไม่คิดแรงงานข้ามชาติ  แต่จะเรียกเก็บเพิ่มเมื่อลูกจ้างแรงงานข้ามชาติเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน   และได้มีการเฉลยคำตอบแบบทดสอบโดยวิทยากรและผู้เข้าร่วม  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  จาก  5  ข้อ  มี  11 คะแนน  ผู้เข้าร่วมตอบได้  9  คะแนน  1 คน  8  คะแนน  2  คน    6  คะแนน  6  คนส่วนที่เหลือลดลำดับลงไป การเฉลยทำแบบทดสอบทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจมากขึ้น
 
รายงานโดย  นางสาวดาวเรือง   ชานก   นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่