สรุปแล้ว!แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานศูนย์ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2554 มีการจัดประชุมเตรียมแผนงานคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ย่านเวลโกรว์ น.ณ ศูนย์ฝึกอบรม NHK สปริงประเทศไทย หมู่บ้านบูรพาซิตี้ ต. บางวัว  อ. บางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

มีนายลาเล่ อยู่เป็นสุข ประธานกลุ่มพัฒนาแรงงานย่านเวลโกรว์ และกรรมการผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน โดยกำหนดเป็นแผนปฎิบัติการและมีตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ ปี 54-55 รายละเอียดที่กำหนดสรุปประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จกิจกรรมม,ตัวชี้วัดโครงย่อย,วิธีการทำให้บรรลุตัวชี้วัด,กลุ่มเป้าหมาย,ระยะเวลาและงบประมาณ ซึ่งจะมีทั้งหมด 8 ตัวชีวัด

นายลาเล่ อยู่เป็นสุข ประธานฯกล่าวว่า การทำแผนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาหลายวัน และกรรมการทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อยากให้ทุกคนได้ดำเนินตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพองค์กรสหภาพและกรรมการ ให้สามารถทำงานด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อรรถพล พรมหา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรารายงาน