สระบุรี เตรียมพร้อม! ก่อนการเปิดการค้าเสรี

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรี

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  ได้จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี  ณ  ห้องบุษราคัม  โรงแรมสระบุรีอินน์   มีตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างเข้าร่วมประมาณ  100  คน โดยมีนายสนิท  ขาวสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มากล่าวเปิดการสัมมนา  ทุกภาคส่วนต้องรู้จักการปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ  ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากเพื่อดึงดูดลูกค้า   การเปิดการค้าเสรีเป็นการเปิดโลกเสรีทางเศรษฐกิจ  สินค้าต้องได้มาตรฐานและคุณภาพลดการใช้วัตถุดิบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นสื่อกลางและช่วยเหลือทั้ง  2  ฝ่าย

ด้านนายวรานนท์  ปิยะวรรณ   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน  สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   กล่าวว่า  เขตการค้าเสรีเป็นการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์เปอร์เซ็นและใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม   ซึ่งแนวโน้มการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นเพราะจะเพิ่มขีดการความสามารถในการแข่งขัน  ดึงดูดนักลงทุนและเพิ่มโอกาสการส่งออก  ประเทศไทยยังขาดผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องการส่งออกหรือหาตลาดใหม่ๆ  และยังโดนสหรัฐอเมริกา  กล่าวหาในเรื่องการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก  จึงเป็นงานหนักที่รัฐบาลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ

นายนรินทร์  บุญพร้อม   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี  กล่าว การเปิดการค้าเสรีอาจมีผลกระทบต่อแรงงานในประเทศ   จะมีการจ้างงานที่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการลดจำนวนจ้างงาน  เพื่อลดต้นทุนเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ   มีการจ้างงานแบบ Part  time  การจ้างงานแบบเหมาช่วงและการรับงานไปทำที่บ้าน  และอีกหลายรูปแบบ   ซึ่งการจ้างงานจะเปลี่ยนไปตามสภาวะความต้องการแรงงาน   หน้าที่ของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีให้กับลูกจ้างและนายจ้างมากขึ้น  และนายจ้างต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยควบคู่ไปกับการผลิตด้วยเช่นกัน

นงนุช ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน