สระบุรี รุก!จัดวันความปลอดภัยในการทำงาน

แรงงานสระบุรีร่วมมือจังหวัดจัดงานวันความปลอดภัยแห่งชาติ เน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 
เมื่อวันที่  10  พ.ค.  2554  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรีและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ลุ่มน้ำป่าสัก    จัดวันความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสระบุรี  ประจำปี  2554   ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง  เข้าร่วมสัมมนาและสนุกกับการเล่นเกมส์ในบูธต่างๆมากกว่า  500  คน  
 
โดยมีนายสนิท  ขาวสะอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน    เรื่องความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  เจ้าของประกอบกิจการต้องคำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้างเพราะลูกจ้างเป็นทรัพยากรที่สำคัญในกระบวนการผลิต  หากนายจ้างเพิกเฉยเรื่องความปลอดภัยของลูกจ้าง  เช่น การไม่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  การปล่อยปะละเลยให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) ให้เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการทำงานของลูกจ้าง ก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยและโรคเนื่องจากการในการทำงานตามมา   ด้านลูกจ้างเองก็ต้องทำตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด   ร่วมถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ( PPE ) ทั้งนี้ต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้างในการปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไป
 
นางสาววาสนา    ปกป้อง  ผู้เข้าร่วมสัมมนา กล่าวว่า   รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เนื่องจากไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ  และจะนำความรู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กลับไปบอกกับเพื่อนๆที่ทำงานในสถานประกอบการให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น    
 
ด้านนายนรินทร์    บุญพร้อม  กล่าวว่า   การจัดงานความปลอดภัยในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก   ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ดีๆ อย่างนี้และที่ขาดไม่ได้คือคณะทำงานในการจัดงานในปีนี้ที่ทำงานได้ดีเกินคาด  และจะจัดวันความปลอดภัยแห่งชาติเป็นประจำทุกปี
 
นางสาวนงนุช    ไกรศาสตร์  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวแรงงานสระบุรี   รายงาน