สรส. เรียกร้องรัฐยุติความรุนแรงต่อการชุมนุมของเกษตรกรสวนยาง ย้ำแก้ปัญหาด่วน

Untitled-4Untitled-10

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลหยุดความพยายามใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน และเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

ตามที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามันทั่วประเทศได้ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้อง ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากราคายางพารา ราคาปาล์มน้ามันตกต่ำ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2556 จนวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามันได้นัดรวมตัวกันเพื่อฟังค้าตอบที่ อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช แต่รัฐบาลมิได้ใส่ใจและเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จนนำไปสู่ความไม่พอใจต่อรัฐบาลและได้แสดงออกด้วยการชุมนุมปิดถนนเอเชียสาย 41 ณ สี่แยกควนหนองหงส์ หมู่ 1 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 สถานการณ์ได้ลุกลามบานปลาย ในที่สุดก็ได้มีการใช้กองกำลังตำรวจเข้าสลายการชุมนุมท้าให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระท้าต่อผู้ชุมนุมนอกจากการทุบตีผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธแล้วยังมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่คุกคาม และใช้กระแสไฟฟ้าจี ช๊อตต่อผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม มีการถ่ายภาพแพร่กระจายผ่านสื่อออนไลน์เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐตั้งใจ ใช้ความรุนแรงและเตรียมการณ์ล่วงหน้า

Untitled-5Untitled-3

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการปราบปราม เพื่อสลายการชุมนุมต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน ถือเป็นการกระท้าที่เกินกว่าเหตุ ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยการประกันราคาก็สามารถท้าได้และวงเงินน้อยกว่าด้วยซ้ำ หากราคายางในตลาดสูงขึ้น ก็สามารถปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดได้ แต่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ท้ากลับใช้วิธีการที่รุนแรงต่อผู้ชุมนุม ซึ่งขัดแย้งกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความสมานฉันท์ ปล่อยให้เวลาทอดยาวโดยมิได้แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ทั้งๆ ที่พี่น้องเกษตรกรได้เรียกร้องต่อรัฐบาลมาเป็นเวลานานจนเกิดความรุนแรง ในการสลายการชุมนุมจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งรัฐบาลยังส่งตัวแทนที่ไม่มีอำนาจลงไปชี แจงและรับข้อเสนอยิ่งสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ชุมนุมมากขึ้นจนขยายแนวไปปิดกั้นทางรถไฟ และใช้สงครามสื่อบิดเบือนข้อความเป็นจริง หากเป็นการชุมนุมที่มุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง รัฐบาลก็มีหน่วยข่าวกรองหลายหน่วยงานสามารถจำแนกแยกแยะและดำเนินการด้วยกลไกรัฐต่างๆ ต่อผู้ชุมนุมที่มุ่งหวังประโยชน์ ทางการเมืองได้อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่เหมารวมและบิดเบือนข่าวสารให้ร้ายผู้ชุมนุม ซึ่งการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเป็นภารกิจหลักแห่งรัฐซึ่งทุกรัฐบาลต้อง ท้าหน้าที่ไม่ใช่ไปกล่าวให้ร้ายและใช้ความรุนแรงที่พยายามให้เกิดสถานการณ์ “ม๊อบชนม๊อบ

 “ตีให้แตกแล้วแยกทำลาย” ต่อผู้ชุมนุมที่เดือดร้อนและเรียกร้องอย่างบริสุทธิ์ ซึ่งการใช้ความรุนแรงแน่นอนว่าย่อมไม่เกิดผลดีทั้งต่อฝ่ายรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ชุมนุมที่เสียเปรียบอยู่แล้ว รวมทั้งในสายตานานาชาติ ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน

จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน อย่างเร่งด่วน โดยยึดแนวทางสันติและยุติธรรม คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลัก รัฐบาลต้องเร่งให้มีเวทีสาธารณะในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำระหว่างตัวแทนรัฐบาล ที่มีอ้านาจเต็มในการตัดสินใจกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน เพื่อหาข้อยุติ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงน้าตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้ความรุนแรงท้าร้ายกลุ่มเกษตรกรผู้ชุมนุมเกินกว่าเหตุมาลงโทษ และหยุดความพยายามในการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมและใส่ร้ายประชาชนผู้ชุมนุมว่าเป็นกลุ่มชุมนุมทางการเมือง หรือกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอจะได้รับการพิจารณาจากรัฐบาล

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังประชาชน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) 28 สิงหาคม 2556