สรส.เรียกร้องประธานรฟท.ชะลอการเลิกจ้างแกนนำสร.รฟท.

สรส.ออกโรงปกป้องกรรมการสร.รฟท. ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการรถไฟ หวังให้รับ 6 คนที่หาดใหญ่ตามคำสั่งครส. พร้อมขอให้ชะลอการเลิกจ้างแกนนำสหภาพ 7 คน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)นำโดย นายบุญมา ป๋งมา รองเลขาธิการสรส. ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะกรรมการบริหาร ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม เรื่อง การเลิกจ้างคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อกรณีการดำเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์หลักในการเดินขบวนรถ ทำให้มีเหตุรถไฟตกรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี 2552

นายบุญมา ป๋งมา รองเลขาธิการ ฯ กล่าวว่า เจตนาในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย กลับนำไปสู่ประเด็นการเลิกจ้างกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ สาขาหาดใหญ่ จำนวน 6 คน ก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้ง 6 คน ได้ร้องต่อคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และ ครส. มีมติให้การรถไฟฯ รับกลับเข้าทำงาน แต่การรถไฟฯ ยังไม่ได้รับทั้ง 6 คน กลับเข้าทำงาน กลับยื่นขออำนาจศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการบริหาร สร.รฟท. ส่วนกลางเพิ่มอีก 7 คน ประกอบด้วย  นายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ, นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร รองประธานสหภาพฯ, นายบรรจง  บุญเนตร์ รองประธานสหภาพฯ, นายธารา  แสวงธรรม รองประธานสหภาพฯ, นายเหลี่ยม  โมกงาม รองประธานสหภาพฯ,  นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี เลขานุการสหภาพฯ และ นายอรุณ  ดีรักชาติ ฝ่ายการศึกษา  ภายใต้เงื่อนไขพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  2543

ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ศาลแรงงานกลางได้มีคำพิพากษาอนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เลิกจ้างกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยทั้ง 7 คนได้ พร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ที่เป็นพี่น้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เห็นว่า ไม่เป็นธรรม กับกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ และเพื่อเป็นไปตามระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ จึงขอให้นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาดำเนินการ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับกรรมการ สร.รฟท. สาขาหาดใหญ่ทั้ง 6 คน กลับเข้าทำงาน ตามมติ ครส. และให้ชะลอการเลิกจ้างกรรมการบริหาร สร.รฟท.ทั้ง 7 คนไว้ก่อน และให้มีขบวนการดำเนินคดีตามขั้นตอนของศาลแรงงานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หวังว่า ขบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีสามารถจะสร้างสรรค์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในชีวิตการทำงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคน

      นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน