สรส. หนุน สร.กสท. และ สร.ทีโอที ยื่นเสนอแก้กฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

Untitled-1

31 ม.ค. 56สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สร.กฟน. สร.กฟผ. สร.ขสมก. สร.สบพ. สร.วว. สร.ทอท. สร.ปณท. สร.รฟท. สร.ธกส. สร.ธอส. สร.ปตท. และสร.กฟภ. องค์กรสมาชิก ร่วมเข้ายื่นเสนอรายชื่อต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กว่า 1,2600 รายชื่อ ณ อาคารรัฐสภา โดยมีนายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนยื่นเรื่องต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับ พ.ศ….

เนื่องจากหลายมาตราในพระราชบัญญัติดังกล่าว อาทิ มาตรา 45 โดยผู้ที่จะต้องการใช้คลื่นความถี่จะต้องผ่านการประมูลเท่านั้น มาตรา 46 การห้ามโอนสิทธิใบอนุญาต เป็นเงื่อนไขที่ไม่ยืดหยุ่น และเป็นอุปสรรคในการให้บริการสื่อสารคมนาคมสมัยใหม่ มาตรา 50 ปรับแก้ให้หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึง ประเด็นการยื่นฟ้องประมูลคลื่น 3G จึงเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว

ต่อมาเวลา 13.20 น. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้มารับหนังสือเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

//////////////