สรส. ร่วมคสรท.ชวนเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการ กสทช.ต่อประธานวุฒิสภา

P8150639P8150624

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2556  ได้ยื่นหนังสื่อแสดงเจตจำนงต่อประธานวุฒิสภา ในกรณีการถ่ายโอนลูกค้าภายใต้สัมปทานไปสู่บริษัทเอกชนในกิจการโทรคมนาคม บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน),บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และปัญหาจากการประมูลคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ สำหรับบริการทีวี ดิจิตอลที่มีผลกระทบต่อ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการกสทช. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ ไปในทางเข้าข่ายขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งประชาชนอาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่รัฐธรรมนูญฯกำหนดไว้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ  ภายใต้การนำของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) มีความเห็นเกรงว่าประเทศชาติจะได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้น เพื่อยุติบทบาทการทำหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการ กสทช. จึงได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงรายมือชื่อในแบบฟอร์มถอดถอน ให้ได้จำนวน  20,000 รายชื่อต่อประธานวุฒิสภา ให้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายกำหนดต่อไป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ เอกสารชี้แจงการกรอบแบบฟอร์มยื่นถอดถอนและแบบฟอร์มถอดถอน เอกสารแนบแบบ ถ.ต. 2)

เชิญชวนทุกท่านร่วมเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการ กสทช.  ดังรายละเอียดข้างต้น  โปรดส่งกลับคืนมายังคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556  ที่อยู่  503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400