สรส.ประกาศ ต้านคอรัปชั่น

1449659832379

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ประกาศต้านคอรัปชั่น หยุดยั้งขบวนการทุจริต ปกป้องให้รัฐวิสาหกิจได้ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล” (International Anti-Corruption Day) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีประเทศภาคีสมาชิกของ UN รวม ๑๙๑ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ นี้

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหาการทุจริตอย่างมากมายเป็นวงกว้าง แม้จะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาและเรื่องราวการทุจริตยังมีให้พบเห็นกันอย่างคุ้นเคยและกำลังกลายเป็นวัฒนธรรม เป็นค่านิยมที่น่าวิตก การทุจริตมีกันหลากหลายรูปแบบ เช่นการทุจริตทางนโยบาย การทุจริตในโครงการ การทุจริตทางวิชาการงานวิจัย การทุจริตงานและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสที่ไม่อาจคำนวณเป็นมูลค่าได้

1449659796797

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เป็นองค์ด้านแรงงาน ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจจำนวน ๔๓ แห่ง และมีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การต่อต้านและเปิดโปงการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และดำเนินการเรียกร้องให้รัฐบาลมีการปราบปรามอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ในห้วงเวลาที่ผ่านมาหลายรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อประเทศชาติ และเกือบทั้งหมดเป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในรัฐวิสาหกิจ ทั้งในระดับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังนั้น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ในปีนี้ สรส. พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกของ สรส. ขอประกาศว่า เราจะกระทำในทุกวิถีทางที่ร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อหยุดยั้งขบวนการทุจริต โกงชาติ โกงแผ่นดินให้เบาบางลงและหมดไปในที่สุด และให้องค์กรสมาชิกร่วมปฏิบัติการอย่างเข้มข้น เริ่มจากรัฐวิสาหกิจในองค์กรของตนเอง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม แล้วขยายผลร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการ ให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากวงจรอัปยศนี้ในที่สุด เพื่อร่วมกันนำพาพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามที่รัฐบาลและทุกฝ่ายต้องการต่อไป

1449659837699

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)