สรส.จัดอบรมสัมมนาแนวทางผลักดันอนุสัญญา ILOฉบับที่ท 87 และ98

Untitled-5สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ ผู้นำแรงงาน จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการผลักดันอนุสัญญา ILO 87 และ 98 และเทคนิคการบริหารงาน สหภาพแรงงาน

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 57 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และ ผู้นำแรงงานต่างๆ นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นางสาวสเนห์ หงษ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานกรรมกร (ศปก.) และ นายไพฑูรย์ บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดการอบรม สัมมนา ให้ความรู้ กับสหภาพแรงงานเพื่อแรงงานไทย ณ.ศูนย์ฝึกอบรมเอ็ร์ดฟอร์ด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนองค์กรและบริหารงานสหภาพโดย จุดประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อ ชี้แนะแนวทางการบริหารงาน ของสหภาพและสิทธิประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ ถึงความสำคัญของการบริหารงานสหภาพ และได้ให้ความรู้ความสำคัญของ อนุสัญญา ILO 87 และ 98 ว่าทำไมต้องมีการผลักดัน ให้รัฐบาลรับรอง อนุสัญญา ILO 87 และ 98 ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนานั้น ยังขาดความรู้อีกมากและยังไม่ทราบถึงบทบาทของการมีสหภาพแรงงาน อย่างชัดเจน

การสัมมนาครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของแรงงานไทย และความเป็นมาของสหภาพแรงงานได้อย่างดีต่อผู้เข้าสัมมนา ซึ่งปัจจุบัน ยังมีแรงงาน และ สหภาพในพื้นที่ต่างๆ ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาการขับเคลื่อนขององค์กรของตน ทำให้การเจรจาต่อรองต่างๆ นั้น ไม่ประสบความสำเร็จ ตามที่ขาดหวัง จึงได้มีการจัด อบรมสัมมนาให้กับแรงงาน และ สหภาพ ที่ยังขาดประสบการณ์ ซึ่งการจัดสัมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อแรงงานไทยได้เป็นอย่างดี หลังจากที่สหภาพแรงงานเพื่อแรงงานไทยได้ต่อสู้จนได้กับเข้าทำงานตามเดิม สมาชิกหลายท่านได้เห็นประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการจัดอบรม สัมมนาครั้งนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพวกเขาได้ดี ทำให้รู้วิธีการต่อสู้ และรูปแบบการเจรจาต่อรอง ซึ่งที่ผ่านมานั้นยังไม่รู้ถึงวิธีการต่อสู้ทำให้พวกเขาเหล่านี้ประสบปัญหามากมายในการทำงานสหภาพ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา สมาชิกหลายท่านยิ้มแย้ม และกล่าวทิ้งท้าย ว่าประโยชน์ที่ได้รับในการสัมมนาครั้งนี้ จะนำไปใช้บริหารองค์กร ให้ได้ผลมากที่สุด ไม่ให้ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมา…

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มอมตะนคร-เวลโกร์ว รายงาน