สยท. ได้สร.ท่อเหล็ก เข้าสมัครเป็นสมาชิกแล้ว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 กรรมการบริหาร สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) ได้มีการจัดประชุมสัญจร ที่บริษัทมารูยาซึอินดัสตรีส์ไทยแลนด์ (จำกัด) นิคมอุตสาหกรรมอิสเทริ์นซีบร์อด จ.ระยอง (บริษัทมารูยาซึฯ และสหภาพแรงงานคนสร้างฝันเป็นเจ้าภาพร่วม)

การประชุมในครั้งนี้  นายโทกาจุ ชัง ประธานบริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย พื้นฐานของการทำงานระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงาน เป็นครอบครัวเดียวกัน การทำงานเพื่อกันและกัน ความมุ่งหวังของบริษัทและสหภาพแรงงานเป้าหมายที่สอดคล้องกัน นโยบายที่ชัดเจนของบริษัท คือ ทำงานมีความสุข สนุกสนาน มีความมั่นคง การแรงงานสัมพันธ์ในบางครั้งแนวคิดที่แตกต่าง อาจมีบ้างแต่ต้องปรึกษาหารือ นำเสนอ เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ในการประชุมวันนี้ ทางสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็กได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม พร้อมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการบริหารของ สยท.รับรองมติรับเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็กฯมี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี  มีนายไพฑรูย์ บางหลง เป็นประธานสหภาพแรงงาน นับว่า เป็นการรับสมาชิก และขยายฐานสมาชิกคนงานโลหะในประเทศไทย ให้สอดคล้องตามนโยบายของ สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ ทำให้สหพันธ์แรงงานยานยนต์ มีสมาชิกรวมเป็น 42 องค์กร

ธีระวุฒิ เบญมาตย์  บรรณาธิการ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน