สยท.ดัน วิสุทธ์ เรืองฤทธิ์ ประธานคนใหม่

6 มิ.ย 55  ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท.) ได้คัดเลือกประธานบริหารคนใหม่ หลังจากชุดที่ 9 ได้หมดวาระลง เมื่อเดือนที่ผ่านมา จากการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 10 ของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (2555 – 2557)  จากการเลือกตั้งกรรมการ สยท.ชุดที่ 10 นี้ มีกรรมการท่านผ่านการเลือกตั้งทั้งหมด  25 คน ตามข้อบังคับของ สยท. จากการจัดสรรตำแหน่ง นาย วิสุทธ์  เรืองฤทธิ์  ได้รับไว้วางใจให้เป็นประธานบริหารสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย แทน นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา ที่เป็นประธาน สยท.มาถึง 2 สมัย และนาย ธนาคร สงคราม เป็นเลขาธิการของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย คนใหม่

นาย ยงยุทธ เม่นตะเภา อดีตประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดสรร ตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้ ตนเองไม่ขอรับ ตำแหน่งประธาน สยท. เพราะว่าต้องการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ มาแทนผู้นำรุ่นพี่ๆ เป็นการต่อไม้ส่งให้ผู้นำรุ่นน้อง สานต่อ ภารกิจของสหพันธ์แรงงานแรงงานยานยนต์ฯ และช่วยเหลือสังคมภายในภายนอกได้ ในอนาคต ส่วนตัวเองจะเข้าร่วมงานกับสมานฉันท์แรงงานไทยอย่างเมที่เพราะเป็นงานเชิงนโยบายของสมานฉันท์แรงงานไทย

นาย วิสุทธิ์ เรืองฤทธิ์ ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยคนใหม่ กล่าวต่อคณะกรรมการ สยท.ชุดใหม่ว่า ผมขอขอบคุณ กรรมการบริหาร สพ.ยานยนต์แห่งประเทศไทย(TAW) ที่มอบความไว้วางใจและให้เกียรติ ผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ของกรรมการบริหารชุดที่ 10 วาระ 3 ปี (2555-2557 )  ผมขอชื่นชมการทำหน้าที่ประธานและกรรมการบริหารชุดที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของสหพันธ์ฯ อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ผมขอยืนยันว่าจะสานงานต่อตามนโยบายหลักของ สหพันธ์ฯ ทั้ง 4 ข้อ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานยานยนต์และภาคีเครือข่ายแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานให้เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ทำงานร่วมกัน เป็น TEAM

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์  นักสื่อสารแรงงาน TEAM รายงาน