สมุทรสาคร สถิติประสบอุบัติจากการทำงานยังสูงน่าวิตก

 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 ณ.ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร    คณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมโดยมีนายอภิชาต  โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการประชุม จากการประชุมได้รายงานการประสบอันตรายตั้งแต่เดือน มกราคม 54ถึง สิงหาคม 54 ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  รวมประสบอันตราย 5,609 ราย ตาย 11 ราย สูญเสียอวัยวะ 445  รายหยุดงานเกิน 3 วัน 2,023 ราย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 3,130 ราย
 
หลังจากนั้น เลขานุการ แจ้งผลการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมด14 บริษัทได้ระดับประเทศ 11 แห่ง และระดับจังหวัด 3 แห่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังกล่าวอีกว่า 14 แห่ง ยังถือว่าน้อยให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หาแนวทางทำให้สถานประกอบการในจังหวัดเข้าร่วมมากกว่านี้  เพราะถ้ามีมากกว่านี้ก็แสดงว่าสถานประกอบการเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัย และจะช่วยรณรงค์ให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้  เพราะสถานประกอบการในจังหวัดมีถึง 4,700 แห่ง  แต่มีมาร่วมโครงการฯแค่ 14 แห่งถือว่าน้อยมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยังย้ำให้อุตสาหกรรมจังหวัด  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด   สาธารณสุขจังหวัด และประกันสังคมจังหวัด ประสานงาน รายงานการประสบอันตรายของคนงาน และ ร่วมกันตรวจสถานประกอบการที่เกิดอุบัติเหตุทุกโรงงาน โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพราะเห็นความสำคัญของคนงานที่ประสบเหตุ
 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเน้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับสถานประกอบการที่ไม่ทำตามกฎหมายจะใช้โทษทั้งจำและปรับ เพื่อให้สถานประกอบการตระหนักถึงความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในจังหวัดให้ได้มากที่สุด
                                                                       
                                                                                                                        รายงานโดย  วิษณุ  มลิวัลย์  
 นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย- อ้อมใหญ่