สมาพันธ์แถลงหนุนการต่อสู้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัช

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ออกแถลงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การสนับสนุนการต่อสู่เพื่อพิทักษ์รักษาองค์การเภสัชกรรม เรียกร้องให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด) ออกมาปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์การเภสัชกรรม ด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนที่กำลังสับสนต่อการข่าวให้ร้ายในขณะนี้

DSCN7091 DSCN7178

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) ได้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีมาแล้วหลายครั้ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะปกป้ององค์การเภสัชกรรม ที่กำลังถูกคุกคามจากฝ่ายการเมือง ด้วยการให้ข่าวออกสื่อเรื่องการผลิตยาพาราเซตามอลที่มีปลอมปน และการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกล่าช้าที่อาจมีการทุจริต ทั้งๆ ที่เป็นเพียงข้อกล่าวหาทียังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการสวบสวนตามกฎหมายและมีบทสรุปเลย ทั้งหมดนี้ได้ทำลายชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์การเภสัชกรรม ที่พนักงานองค์การเภสัชกรรม รุ่นต่อรุ่น ได้ช่วยกันสั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยจิตสำนึกที่จะผลิตยารักษาโรคและเวชภัณฑ์อันเป็นหนึ่งปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ในราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงยา แม้กับประชาชนที่ยากไร้ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตของบ้านเมือง

DSCN7140 DSC03701

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขอสนับสนุนการต่อสู้ของ สร.อภ. ในการปกป้ององค์การเภสัชกรรมจากอำนาจนอกระบบที่ทำลายองค์การเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง  การต่อสู้ของ สร.อภ. เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเชิดชู แสดงให้เห็นความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ด้วยจิตใจอันมั่นคง ที่จะต่อสู้ต่ออำนาจทุน อำนาจที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์  หากการให้ข่าวมีเจตนาแอบแฝง ที่จะทำลายความน่าเชื่อถือขององค์การเภสัชกรรมในสายประชาชน สร้างความอ่อนแอให้เกิดขึ้น จนกระทั่งไม่สามารถลงสนามแข่งขันในตลาดเสรีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า ผลประโยชน์ของประเทศไทยรวมทั้งประชาชนในชาติที่ควรจะมีองค์กรของรัฐทำหน้าที่ผลิตยาที่ไม่ได้มุ่งเน้นขายยาให้ได้กำไร แต่เป็นไปเพื่อให้ประชาชนในชาติสามารถเข้าถึงยาในราคาถูกได้ ก็จะหมดไป ตลาดขายยาก็จะถูกครอบงำโดยบรรษัทผลิตยาข้ามชาติ ในที่สุดจะกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคมอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้

DSCN7062  DSC03706

ดังนั้น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด) ออกมาปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์การเภสัชกรรม ด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนที่กำลังสับสนต่อการข่าวให้ร้ายในขณะนี้ ดำเนินการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับ สร.อภ. ตามภาระหน้าที่ที่รัฐบาลมอบหมายให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม มาทำหน้าที่กำกับดูแลองค์การเภสัชกรรม ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินและธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์การเภสัชกรรม

/////