สมานฉันท์เดินหน้าควบรวมสหภาพ -เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์

สรคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 เดินหน้ารณรงค์เก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซนต์ พร้อมการควบรวมสหภาพแรงงาน สำเร็จอีกสหภาพ หวังให้องค์กรพึ้งตนเองด้านงบประมาณ และความเป็นเอกภาพเข้มแข็ง

22 ก.ย.สหภาพแรงงานลูกจ้างอาชิโมริ (ประเทศไทย) ซึ่งตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2556 ได้เชิญคุณลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)    เป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในหัวข้อ   การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์   ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ คสรท. โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 737 คน  มีนายสหรัฐ  จรเสถียร  ประธานในที่ประชุม สมาชิกในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานจัดเก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซ็นต์โดยจะเริ่มเก็บในเดือนมกราคม 2557 

ในวันเดียวกันสหภาพแรงงานอาชิโมริฝ่ายผู้บังคับบัญชา ได้เปิดการประชุมเพื่อขอมติยุบสหภาพฯเพื่อควบรวมกับสหภาพแรงงานระดับลูกจ้าง และสมัครเป็นสมาชิกพร้อมลงสมัครเป็นกรรมการบริหารสหภาพฯร่วมกัน  ก่อนหน้าจะยุบรวมนั้นสหภาพฯทั้งสองมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดทำข้อเรียกร้อง ประชุมประจำเดือน สัมมนา ซึ่งการยุบสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาและควบรวมเข้ากับสหภาพแรงงานลูกจ้างอาชิโมริ (ประเทศไทย) ครั้งนี้บรรลุไปด้วยดีตามขั้นตอนของการควบรวม  โดยมีกรรมการสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

สมบูรณ์       เสนาสี   ทีมงานยุทธศาสตร์ที่  4  สมานฉันท์แรงงานไทย   รายงาน