สมานฉันท์ลงพื้นที่สระบุรี !! รับฟังประเด็นปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ อึ้ง!! พี่น้องถูกละเมิดสิทธิ….

เมื่อนี้ ( 23  กันยายน  2555  )  เวลา  10.30  น.   คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ได้จัดเวทีการประชุมร่วมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์  สู่ทศวรรษใหม่ ให้กับผู้นำแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง    ณ   ห้องประชุมบริษัทอดิตยาเบอร์ล่า  เคมีคัลซัลไฟท์ส   ดิวิชั่น    ซึ่งจัดโดยกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  โดยมีผู้นำแรงงานในพื้นที่เข้าร่วมกว่า  60   คน

นายประวร    มาดี   เลขานุการสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและผู้นำแรงงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า  “เนื่องจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ ทำงานเป็นกะจึงไม่ได้มาต้อนรับและ ประธานสหภาพนั้นไปเลือกตั้งคณะกรรรมการไตรภาคีที่กรุงเทพฯ   สหภาพแรงงานฯมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง   ขอเพียงให้แจ้งมาทางเราจะรีบดำเนินการให้ ”

นายบุญสม   ทาวิจิตร   ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง กล่าวว่า  “ เนื่องจากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมีนโยบายที่จะทำแผนงานและกำหนดยุทธศาสตร์ในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น    การลงพื้นที่มา พบปะพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้นำแรงงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี   เพื่อรับทราบปัญหาของแต่ละสหภาพแรงงาน   โดยจะนำทุกประเด็นปัญหาต่างๆ  ของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปสู่การแก้ไขปรับปรุงในระดับชาติ ต่อไป   ทั้งนี้ผู้นำแรงงานต้องมีการคิดนอกกรอบมากขึ้น   พัฒนาการทำงานด้านแรงงานให้มากขึ้น 

ด้านนายชาลี   ลอยสูง   ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  ( คสรท ) กล่าวว่า คณะกรรมการสมานฉันท์เป็นเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ใช้แรงงานและเป็นองค์กรอิสระ  มีสมาชิกกว่า  250,000  คนทั่วประเทศ โดยใช้หลักของอนุสัญญา  ILO  87   ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน   ช่วงแรกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยไม่ได้การยอมรับ  แต่เพราะมีการทำงานด้านแรงงานอย่างแท้จริง  จึงทำให้ทุกวันนี้ คสรท. ได้รับการยอมรับมากขึ้น   แต่การทำงานย่อมมีข้อบกพร่องอยู่บาง  การสร้างผู้นำรุ่นใหม่เข้ามาทำงานด้านแรงงานให้มากขึ้น ดังนั้น คสรท.  จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่ไปรับฟังประเด็นปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในแต่ละพื้นที่เพื่อนำประเด็นปัญหาเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการทำงาน ในอนาคตต่อไป

 

สรุปประเด็นปัญหาของพี่น้องผู้นำแรงงานในพื้นที่สระบุรี

ปัญหาเกี่ยวกับนายจ้าง

–          นายจ้างไม่ทำตามข้อตกลงสภาพการจ้าง  / ไม่ปรับปรุงสวัสดิการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ

–          นายจ้างอ้างขาดทุนเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง / สภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศร่วมถึงภัยธรรมชาติ

–          นายจ้างโยกย้ายแผนกของลูกจ้างหรือยุบหน่วยงานทำให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างมากขึ้น

–          นายจ้างไม่จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

–          นายจ้างใช้สัญญาจ้างที่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง และใช้สัญญาจ้างแบบปีต่อปี  เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

–          นายจ้างไม่มีระบบแรงงานสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคลไม่เป็นสื่อกลางที่ดี

ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ

–          ทำงานล่าช้า

–          ไม่มีความเป็นกลาง

–          เจ้าหน้าที่มีน้อย  ทำงานไม่ทั่วถึง

ปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสหภาพแรงงาน / ผู้นำแรงงาน

–          ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง

–          มีปัญหาด้านครอบครัว / หนี้สิน

–          คณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมประจำเดือน / ไม่ออกไปอบรม  สัมมนาร่วมกับองค์กรภายนอก

–          การทำงานเป็นกะ  / การลางาน   / เวลาทำงาน / ถูกแทรกแซง

–          ความคิดเห็นแตกต่างและแตกแยก

–          สมาชิกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวประธานสหภาพแรงงานและองค์กร / ไม่เข้าร่วมผลักดันหรือกิจกรรมของสหภาพแรงงาน

–          การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหรือผู้นำแรงงานบ่อยเกินไป / ไม่สานต่องานเดิม

ข้อเสนอจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานและผู้นำแรงงานในพื้นที่  ต่อ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยต้องมีแผนการทำงานและนโยบายที่ชัดเจน  ทำงานโปร่งใส  ตรงไปตรงมา

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องรวมตัวกับองค์กรต่างๆ ให้มากที่สุด  หรือรวมเป็นองค์กรเดียว  เพื่อให้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มากขึ้น  เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการทำงาน

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้นำแรงงานอย่างน้อยปีละ  2-3  ครั้ง

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องจัดให้มีการเรียนรู้เรื่องของกฎหมายแรงงาน   กฎหมายความปลอดภัยฯ ให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้นำแรงงานให้มากขึ้น

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องหาวิธีป้องกันและผลกระทบปัญหาแรงงาน ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )  ในปี  2558

–          ผลักดัน  พ.ร.บ. ประกันสังคม

–          คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ต้องผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น

หลังจากได้ให้ผู้นำแรงงานในพื้นที่ได้เสนอประเด็นปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยแล้ว   หลังการปิดประชุมนายชาลี   ลอยสูงได้มอบธงของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงจะทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  โดยมีนายบุญสม  ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเป็นตัวแทนรับมอบธงคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี    รายงาน