สมานฉันท์จี้ประธานสภา ค้านมติไม่รับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับ 14,264 คนเสนอ

DSC00058

ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์ยื่นค้านสภาผู้แทนราษฏรมีมติไม่รับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางตรง  มติไม่รับหลักการดังกล่าวของประชาชนในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 163 ที่รับรองสิทธิ

ในวันที่  1  พฤษภาคม  2556  เวลา  13.00 น. ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  และผู้ใช้แรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  ประมาณ  150  คน ได้เข้ายื่นหนังสือคัดค้านกรณีสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับที่..)  พ.ศ. ….ที่นางสาววิไลวรรณ  แซ่เตีย  กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  14,264  คนเป็นผู้เสนอถึงนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านทางนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในครั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่  24  ปีที่  2  ครั้งที่  23 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 24 (สมัยสภานิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีที่  21  มีนาคม  2556  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาไม่รับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย  กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  14,264  คน ซึ่งทำให้ร่างฉบับดังกล่าวของภาคประชาชนตกไป

DSC00063DSC00068

นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย กล่าวถึงหลักการ พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับภาคประชาชนเสนอนั้น  เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้การบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น การที่สภาฯมีมติไม่รับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจึงทำให้ร่างตก และในฐานะตัวแทนประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เห็นว่า กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรที่ลงมติไม่รับหลักการดังกล่าวของประชาชนในครั้งนี้ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 163 ซึ่งรับรองสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนในการเสนอกฎหมายโดยผู้แทนประชาชนเข้าชื่อเสนอ และมีสิทธิในการที่เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด เพื่อการคงเจตนารมณ์ในการเสนอกฎหมายของประชาชนอย่างแท้จริง

P5010372P5010450

แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการร่างกฎหมายประกันสังคมที่เข้าชื่อเสนอโดยประชาชน ย่อมทำให้ผู้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งการไม่สนองตอบเจตนารมณ์ และความต้องการของประชาชนที่เสนอหลักการและเหตุผลสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารกองทุนประกันสังคม อันทำให้ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุผลนี้ จึงขอคัดค้านมติที่ไม่รับหลักการร่าง ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่นางสาววิไลวรรณ   แซ่เตีย  กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  14,264  คน เป็นผู้เสนอ และต้องการให้ทบทวนหลักการร่าง  พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  ฉบับของรัฐบาล และขอให้ท่านได้ดำเนินการเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรมีมาตรการที่เป็นหลักประกันต่อการพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2556

P5010449

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญให้โอกาสประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอกฎหมาย ปี  2540  เข้าชื่อ  50,000  คน  ปี  2550   มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้าชื่อ 10,000  คน  ถึงแม้สภาไม่รับร่าง แต่ภาคประชาชนก็มีสิทธิเสนอเข้ามาให้พิจารณาใหม่ได้อีก

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่