สพ.ปิโตรเลียมฯ รุก! ติดอาวุธทางปัญญา – อบรม คปอ.หวังต่อรองด้านความปลอดภัย!!

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ฯ รุกจับงานความปลอดภัยฯ จัดอบรมหลักสูตร คปอ.ฝ่ายลูกจ้าง หวังนำกลยุทธ์การจัดการอันตราย เป็นเครื่องมือให้คนงานมีความปลอดภัย   ผู้เข้าร่วมชมเยี่ยม !- อยากให้จัดอีก !!

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมให้ความรู้กับองค์กรสมาชิกและสร.ที่สนใจ หลักสูตร “บทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ฝ่ายลูกจ้าง” ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยได้วิทยากรจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชีย (OHSEI) มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมโดยเน้นภาคปฎิบัติและสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในสถานประกอบการ โดยใช้หลักกลยุทธ์ในการจัดการอันตราย และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แสดงบทบาทสมมุติในการเจรจาต่อรองและนำเสนอต่อที่ประชุม คปอ.ด้วย

นายสมาน พรประชาธรรม ประธานสหพันธ์แรงงานฯ กล่าวว่า องค์กรสมาชิกของสหพันธ์แรงงานฯส่วนใหญ่ประกอบกิจการประเภทผลิตสารเคมีหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ คปอ.ซึ่งเป็นผู้แทนของลูกจ้างจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านกฎหมายและกลยุทธ์เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้ต่อรองหรือเสนอต่อที่ประชุม คปอ.อย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้าง และการอบรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอเชียที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นเหล่านี้โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญาด้านความปลอดภัยให้กับคนงาน

“หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯและบริษัทได้ส่งไปอบรมตามกฎหมายแล้ว แต่ไม่ได้ความรู้เหมือนการอบรมในวันนี้ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโดยใช้หลักกลยุทธ์การจัดการอันตราย มีการฝึกโดยใช้กรณีศึกษา  นอกจากนี้ยังมีฝึกปฎิบัติจริงในการตรวจความปลอดภัยและเทคนิคในการเจรจาต่อรองและเสนอญัญติต่อที่ประชุม คปอ.ด้วย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆ และอยากให้มีการจัดอบรมอีกเพื่อคนงานจะได้มีความรู้ในการต่อรองกับนายจ้าง  นายฉลาด อยู่โคก ประธานสหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง และเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ กล่าว

พรนารายณ์ ทุยยะค่าย  นักสื่อสารแรงงาน รายงาน