“สปส.” เปิดทางเลือกที่ 3 รับ “แรงงานนอกระบบ”

m40

มติชนรายวัน / 26 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องมาตรา 40 รับสมัครผู้ประกันตนทางเลือกที่ 3 ดึงแรงงานนอกระบบเข้าโครงการ เริ่ม 9 ธ.ค. คาด 1 ปี ได้ 600,000 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดตัวการขยายความคุ้มครอง มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ.นนทบุรี

นายจีรศักดิ์เปิดเผยว่า ประกันสังคมทางเลือกที่ 3 จะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีชราภาพเท่านั้น โดยผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลสมทบ 100 บาท รวมเป็นเดือนละ 200 บาท และสามารถส่งเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน หากจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 420 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ แต่หากจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 420 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ สปส.ประกาศในแต่ละปี

“สำหรับเงินกรณีชราภาพนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนอีกต่อไป ซึ่ง สปส.จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้ โดยขณะนี้ สปส.ได้เตรียมระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการขึ้นทะเบียน รับชำระเงินสมทบ และจ่ายประโยชน์ทดแทนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีสาขาจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และจะจัดรถโมบายลงไปให้ความรู้ตามชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของ สปส. ด้วย ซึ่ง สปส.จะขยายจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 40 จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณกว่า 1.5 ล้านคน ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายความคุ้มครองไปสู่แรงงานนอกระบบให้มากที่สุด โดยคาดว่าปี 2557 จะขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา 40 ทุกทางเลือกได้ทั้งหมด 2 ล้านคน” นายจีรศักดิ์กล่าว และว่า สปส.จะรับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ คือ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

นายจีรศักดิ์กล่าวอีกว่า ในระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ เปิดให้แรงงานนอกระบบที่อายุระหว่าง 15-65 ปี สมัครได้ทุกทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 จ่ายเดือนละ 100 บาท ผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท และรัฐบาทสมทบ 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่ายเดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลสมทบ 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 กรณี และเพิ่มกรณีเงินชราภาพ แต่สำหรับผู้ที่อายุเกิน 65 ปี จะสมัครได้เฉพาะทางเลือกที่ 3 เท่านั้น หลังจากนั้น นับจากวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จะรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีอายุ 15-60 ปีเท่านั้น โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ประมาณ 600,000 คน

ด้านนายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และรัฐบาล เปิดช่องให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงาน และมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญจาก สปส.แล้วส่วนหนึ่ง ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย เบื้องต้นได้หารือกับคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่ยังมีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่ขัดระเบียบจะทำให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากเงินบำนาญที่ สปส.จ่ายให้ผู้ประกันตน คือ ต่ำสุดเดือนละ 720 บาท สูงสุดเดือนละ 3,000 บาท และได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มอีกเดือนละ 600 บาท