สปส.รายงานลงทุนปี 54 ดอกอื้อกว่าสองหมื่นล้าน

สำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าหมายไว้ว่ากองทุนประกันสังคมจะได้รับดอกผลจากการนำเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า 33,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขผลตอบแทนของปีก่อน จากผลการบริหารกองทุนในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กองทุนประกันสังคม ได้รับดอกผลจากการลงทุนแล้วจำนวน 27,462 ล้านบาท ยังเหลือเวลาอีก 3 เดือน 

นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 846,546 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน 724,343 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนที่ดูแลผู้ประกันตนกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 64,640 ล้านบาท เป็นเงินกองทุนกรณีว่างงาน 57,354 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนมาตรา 40 จำนวน 209 ล้านบาท 
 
จากตัวเลขดังกล่าวพบว่า นับตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานประกันสังคมมาเป็นเวลา 20 ปี กองทุนประกันสังคมมี  “เงินต้น” คือ เงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์และอื่นๆ แล้ว จำนวน 620,000 ล้านบาท และได้รับ “ดอกผล” จากการลงทุนสะสมจำนวน 220,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนงอกเงยเป็นจำนวน 840,000 ล้านบาทในวันนี้ กล่าวในอีกนัยหนึ่งว่า หากสำนักงานประกันสังคมไม่นำเงินไปลงทุนให้เกิด“ดอกผล” กองทุนประกันสังคมในวันนี้ก็จะมีเงินเพียง “เงินต้น” จำนวน 620,000 ล้านบาทเท่านั้น 
 
อย่างไรก็ตามผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์จากดอกผลสะสมที่ได้รับจากการลงทุนจำนวน 220,000 ล้านบาท นอกจากจะทำให้เงินออมชราภาพของท่านผู้ประกันตนงอกเงยแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้สำนักงานประกันสังคมสามารถทยอยเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น เจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้จัดเก็บเงินสมทบเพิ่มจากทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนแต่อย่างใด
 
—————————————————
ที่มา ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th