สปสช. ประชุมคัดเลือกกรรมการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ( สปสช. )  จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข  เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม   2554  ณ  โรงแรมรามาการ์เด้น   ถนนวิภาวดี  กรุงเทพฯ  นับเป็นครั้งแรกที่ขบวนการแรงงานได้ส่งตัวแทนของตนเข้าไปเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  มีองค์กรสหภาพแรงงานจำนวน  177  องค์กร  เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตัวแทน  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง  ซึ่งจะเลือก  2  คณะ คือ  

คณะที่  1  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในที่ประชุมเสนอ  นางสุนทรี   หัตถี เซ่งกิ่ง ผู้ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน  ลงสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการ  นางสุนทรี  หัตถี  เซ่งกิ่ง   ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า  “รัฐต้องส่งเสริมงานด้านสุขภาพต้องไม่ให้ประชาชนจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ให้หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินำเงินภาษีมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับประชาชน  แรงงานต้องมีสุขภาพอาชีวอนามัยในการทำงานที่ปลอดภัย  หากได้เข้าไปเป็นกรรมการจะผลักดันให้  สปสช.ให้มีระบบป้องกันเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน”

คณะที่  2  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในที่ประชุมเสนอ  นางสาวธนพร   วิจันทร์   ผู้แทนฝ่ายแรงงานเข้าไปเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ  โดยนางสาว ธนพร   วิจันทร์   ได้แสดงวิสัยทัศน์  เรื่องสุขภาพว่า  “หลักประกันสุขภาพมีหลายมาตรฐานที่ประชาชนในประเทศได้รับบริการที่แตกต่างกัน  วันนี้ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องมาร่วมกันเพื่อทำให้คนทำงานทุกสาขาอาชีพได้รับบริการที่เหมือนกัน  การต่อสู้ภาคประชาชนต้องร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน  การจ้างงานมีหลายระบบกฎหมายก็ยังไม่ให้ความคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้าน การรับงานไปทำที่บ้านเมื่อเกิดโรคจากการทำงานไม่ใช่เพียงแม่เท่านั้น  ยังมีลูกๆที่นั่งเล่นได้รับผลกระทบไปด้วย  สาเหตุเหล่านี้มาจากการปัดความรับผิดชอบของนายจ้าง”

หลังจากนี้ขั้นตอนการคัดสรรกรรมการจะเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปทั้ง  9  ด้าน  ไปคัดเลือกกันเองให้เหลือเพียง  5  คน  ที่จะไปทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ครั้งนี้แรงงานจะมีความหวังในการเข้าไปทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนได้หรือไม่

ดาวเรือง ชานก นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน