ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานเร่งจัดอบรมกรรมการสหภาพแรงงานใหม่

หลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประสบอุทกภัย ครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดทำให้พี่น้องแรงงานในนิคมอุสาหกรรมต่างๆได้รับ ผลกระทบอย่างมากทั้งปัญหานายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง นายจ้างเลิกจ้างและปัญหาถูกนายจ้างลดสวัสดิการต่างๆ   การยกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้างที่นายจ้างไม่ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับกาทำงาน       มีลูกจ้างหลายแห่งเข้ามาร้องทุกข์ ที่ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแรงงานที่ประสบน้ำท่วมศูนย์พื้นที่อยุธยา      เพื่อขอปรึกษาปัญหาต่างๆและความช่วยเหลือในด้านแรงงาน ซึ่งทางศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อแรงงานที่ประสบน้ำท่วมศูนย์พื้นที่อยุธยาได้ไห้ความรู้ในด้านการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงานไปพร้อมกับการช่วยเหลือในเรื่องการร้องเรียนและเขียนคำร้องต่างๆ    และมีลูกจ้างหลายที่ให้ความสนใจการมีสหภาพแรงงานและสามารถก่อตั้งได้ 3 สหภาพแรงาน และน่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต อีกหลายที่

นาย ชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของศูนย์ช่วยเหลือได้กล่าวว่า การที่ลูกจ้างเข้ามาขอความช่วยเหลือจากศูนย์อยุธยาจำนวนมากนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นขาดความเข้าใจในการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับลูกจ้างและในยามที่เกิดปัญหาด้านแรงงานต่างๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้

นาย ชาลี ลอยประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้กล่าวว่าต้องรีบจัดอบรมให้กับคณะกรรมการสหภาพแรงงานใหม่ทั้ง 3 แห่งเพื่อที่จะไห้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานและการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหภาพแรงงานที่ก่อตั่งขึ้นมาใหม่ เพราะว่าจากข้อมูลการร้องทุกข์ของลูกจ้าง ทั้ง 5 ศูนย์ส่วนใหญ่ลูกจ้างที่มีการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานนั้นจะได้รับผลกระทบน้อยซึ่งแสดงไห้เห็นว่าการที่ลูกจ้างบริษัทใดมีการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานที่มีความเข้มแข้งสามรถที่ช่วยเหลือสมาชิกสหภาพไม่ให้นายจ้างนั้นเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างได้

                                                                                    จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่อยุธยา รายงาน