ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ จัดทำสัญลักษณ์ทีมแสดงพลัง

นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  ได้มติในการจัดประชุมประจำเดือนวาระสัญจรของสื่อ เพื่อลงพื้นที่หาข่าวจากสหภาพฯ  ที่เข้าร่วมทีม  และเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการเป็นทีมนักสื่อสารแรงงาน  จึงได้มีมติในการจัดทำโลโก้ของศูนย์ข่าวพร้อมทำเสื้อทีมเฉพาะของศูนย์  โดยเน้นโลโก้ที่มีคำว่า TEAM เพื่อแสดงพลังในการทำงานที่เป็นทีม และเรายังมีองค์กร TEAM เป็นต้นแบบในการทำงานอีกด้วย
 
โดยทางบรรณาธิการข่าวของศูนย์สมุทรปราการได้มอบหมายให้คุณทวี ประดับศรี นักสื่อสารแรงงานเป็นผู้จัดทำโลโก้ทีม  และนำมาพิจารณาร่วมกัน หลังจากที่เลือกแบบในส่วนของโลโก้แล้วก็นำไปจัดทำเสื้อทีมทันที  โดยใช้งบประมาณจากศูนย์ข่าวที่นักสื่อสารทุกคนได้ร่วมกันจัดทำข่าว   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความพร้อมของทีมข่าว  และเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจการทำงานให้กับนักสื่อสารแรงงานที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มความสามารถและร่วมกันพัฒนาศูนย์ข่าวต่อไปเพื่อเป็นสื่อกลางของขบวนการแรงงานในฐานะนักสื่อสารแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิ
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ  รายงาน