ศาลรับฟ้อง! พนักงาน รสก.กรณี ครม.มีมติไม่ปรับเงิน 5% เงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท

ครม. มีมติไมปรับขึ้นอัตราเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอัตรา 5% เทากันทุกคนตามแนวทางที่ คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) เคยเสนอให้ครม. พิจารณาเห็นชอบ โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผานมา ครม. มีมติปรับให้เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รสก.)ที่มีเงินเดือนไมเกิน 50,000 บาท และปรับแล้วมีเงินเดือนรวมไมเกิน 50,000 บาทเทานั้น

ในวันที่ 27 กันยายน 2555 และวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ผู้แทนแต่ละสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด (โดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ให้การชวยเหลือในการเขียนคำฟ้อง) ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน มติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนรัฐวิสาหกิจ และให้ ครม. ทบทวนการออกมติใหม่

สรส. ขอเรียนให้ทราบความคืบหน้าในคดีดังนี้ ในขณะนี้ศาลรับฟ้องแล้ว และเมื่อวันที่ 12ตุลาคม 2555 ศาลได'สงคำฟ้องไปให้ ครม. ทำความเห็นแย้งและขอให้ส่งกลับศาลภายใน 30 วัน (11พฤศจิกายน 2555) ปรากฏวา ครม. ได้มีหนังสือมายังศาลเพื่อขอขยายเวลาในการทำความเห็นแย้ง ศาลได้อนุญาตและกำหนดให้ครม. สงกลับมาภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2555

หลังจากที่ศาลได้รับเอกสารความเห็นแย้ง ก็จะสงให้ผู้ฟ้องคดี (ผู้แทนของ สรส ที่รับมอบให้ดูแลคดีนี้) เพื่อทำความเห็นโต้แย้ง และหลังจากที่ศาลได้รับเอกสารการทำความเห็นโต้แย้ง ก็จะส่งไปให้ ครม. ทำความเห็นอีกครั้ง เมื่อได้รับเอกสารทุกอยางแล้วศาลจึงจะพิจารณาคดี และมีคำพิพากษา

นักสื่อสารแรงงานสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ รายงาน