วุฒิสภารับหลักการวาระ 1 พรบ. เงินทดแทนกำหนดแปรญัตติ 7 วัน

เมื่อวันที 9 พ.ค.-วุฒิสภารับหลักการวาระ 1 ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน ด้วยเสียงเอกฉันท์ 86 เสียง

ในการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ ) พ.ศ. ….วาระที่ 1 ร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยเพิ่มขอบเขตของกฎหมายแก้ไขถ้อยคำ กำหนดรายละเอียดและแก้ไขหลักเกณฑ์ในการขอรับเงินทดแทนและฟ้องร้อง ฯลฯ ซึ่งที่ประชุมลงมติรับหลักการวาระ 1 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 86 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 25 คน พิจารณากำหนดเวลาแปรญัตติ 7 วัน

ดูข้อมูล (http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/206947.html) และ (https://voicelabour.org/?p=4007)

//////////////////////