วุฒิผ่านวาระ 1 ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม

2 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติรับหลักการวาระ 1 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ… เรียบร้อยแล้ว
 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับหลักการวาระ 1 เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 แล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 21 คน เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้แล้วเสร็จ โดยกำหนดแปรญัตติใน 7 วัน ก่อนพิจารณาในวาระ 2-3 ต่อไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของวุฒิสภา ดังนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้จึงต้องนำไปพิจารณาในสภาฯสมัยต่อไปแทน
 
สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ
 
(1) ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าลูกจ้างให้ครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด
 
(2) การกำหนดความหมายของคำว่า ทุพพลภาพ ให้มีความหมายถึงการสูญเสียอวัยวะจนความสามารถในการทำงานลดลงถึงขั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติได้
 
(3) ยกเลิกบทบัญญัติที่มิให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีจงใจหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำให้ตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
 
(4) กำหนดให้รัฐบาลออกเงินสมทบเข้ากองทุนประสังคมเป็นรายปีในอัตราเท่ากับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่รัฐบาลจ่ายให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพและกรณีตาย
 
(5) เพิ่มบทบัญญัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนการออกเงินสมทบในกรณีภัยพิบัติอย่างร้ายแรงที่ส่งผลกกระทบต่อการประกอบกิจการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง
 
(ทุกท่านสามารถดูร่างพ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ได้ในไฟล์ที่แนบมาค่ะ (ทั้งนี้ได้แนบมาทั้งฉบับ 66 หน้า ซึ่งเป็นฉบับสรุป และฉบับ 316 หน้า ซึ่งเป็นฉบับเต็ม) ประกันสังคม_วุฒิสภา_020554 , ประกันสังคม_วุฒิสภา)
 
บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์  รายงาน