วันแรงงานแห่งชาติ 2558

DSCN9694 DSCN9711

วันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันกรรมกรสากล หรือวันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานเกือบทุกปร­ะเทศทั่วโลกต่างมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2558 ที่ประกอบด้วย 14 สภาองค์การลูกจ้าง และ 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ จึงกำหนดชื่องานว่า แรงงานไทยปรองดอง เฉลิมฉลองจักรีวงศ์ รณรงค์สู่อาเซียน และกำหนดข้อเรียกร้องเพื่อเสนอต่อรัฐบาลจำ­นวน 11 ข้อ