วันงานที่มีคุณค่า decent Work

 

   

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม  2555  ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับสหพันธ์แรงงานระดับสากล  สหภาพแรงงาน  สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน  สภาแรงงาน  องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน ได้จัดกิจกรรมวันงานที่มีคุณค่า  decent Work  มีผู้เข้าร่วมราว 2,000  คน โดยนัดรวมตัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และเคลื่อนขบวนไปยังตึกสหประชาชาติ เพื่อยื่นหนังสือให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตามที่นัดหมายไว้ มีผู้นำแรงงานปราศรัยบนรถเครื่องเสียงตลอดเวลา

สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นการรณรงค์ให้เกิดการทำงานที่มีคุณค่าตามหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยงานที่มีคุณค่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน การมีโอกาสและรายได้  การมีสิทธิ  ความมั่นคงของครอบครัว การได้รับความยุติธรรม  การมีความเท่าเทียมทางเพศ  รวมทั้งการขับเคลื่อนผลักดันเพื่อให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 การยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาช่วง ระยะสั้น   การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม  การปฏิรูประบบประกันสังคม   ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   การสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ   สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ต่อมาหลังจากไม่มีผู้แทนฝ่ายรัฐบาลออกมารับหนังสือข้อเรียกร้อง กลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และร่วมรำลึกถึงอดีตผู้นำแรงงานคนสำคัญที่เสียชีวิตเนื่องจากตรากตรำทำงานหนัก คือนายตุลา ปัจฉิมเวช และนายจรัญ ก่อมขุนทด หรือบัวลอย ซึ่งถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของขบวนการแรงงานก่อนเวลาอันควร จนกระทั่งเวลา 12.30 น.กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้แยกย้ายกันเดินทางกลับ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน