ลูกจ้าง นายจ้างจังหวัดภูเก็ต จับมือภาครัฐสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

 

ลูกจ้าง นายจ้าง จังหวัดภูเก็ต จับมือภาครัฐสร้างเครือข่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553  สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต โดยนายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต และตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดการเสวนาเรื่อง“การสร้างเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)

ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียร์ติจาก นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นผู้เสวนาด้วย อีกทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคือนายชัช ทองดี ซึ่งมีประสบการทางด้านนี้มากว่า 30 ปี

นายวิจิตร ดาสันทัดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการอบรมครั้งนี้เน้นการนำความรู้ไปใช้ในสถานประกอบการเป็นหลัก นอกจากนี้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบนี้เน้นการสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันเพื่อความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

รายงานโดยนักสื่อสารแรงงานศูนย์แรงงานจังหวัดภูเก็ต