สหภาพเครือเอจีซีออกกรุ๊ปแถลง วอน นายจ้างเอซีจีระงับเลิกจ้าง 61 พนักงาน

กลุ่มสหภาพแรงงานในเครือ เอจีซี กรุ๊ป ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่  7  กันยายน 2554 วอน บริษัทเอจีซี อิเลคทรอนิกส์ ทบทวนการเลิกจ้างพนักงาน 61 คน เสนอแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยระบบแรงงานสัมพันธ์
 
จากกรณีการถูกเลิกจ้าง ของกรรมการสหภาพแรงงาน เอจีซี เทคโนโลยี ประเทศไทย และ กรรมการสหภาพแรงงาน เอจีซี สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย และ สมาชิก และ พนักงาน รวม 61 คน ของบริษัท เอจีซี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ในเครืออาซาฮี ประเทศไทย
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลในครอบครัวพนักงาน อีกกว่า 200 ชีวิตได้รับผลกระทบด้วย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
เราในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกเครืออาซาฮี ประเทศไทย ขอวิงวอนต่อ คณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด พิจารณาทบทวน/ระงับคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าว และ แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งด้วย ระบบแรงงานสัมพันธ์ อะลุ้มอล่วย นำมาซึ่งความสามัคคีปรองดอง และ ความร่วมมือ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม ซึ่งถือได้ว่า เราสร้างวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน เคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน เสมือนครอบครัวเดียวกัน  โดยรับพนักงาน ทั้ง 61 คน กลับเข้าทำงานก่อน เป็นลำดับแรก
 
พวกเรา กลุ่มสหภาพแรงงานในเครือ เอจีซี กรุ๊ป ประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มพนักงาน 61 คน ในการต่อสู้ เพื่อกลับเข้าทำงาน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะผู้บริหาร เอจีซี อิเลคทรอนิกส์ จำกัด จะใช้แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ในการแก้ปัญหานี้ ให้ผ่านพ้นโดยเร็ว
 
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวภาตฃคตะวันออก รายงาน