ลูกจ้างร้องนายจ้างส่งSMSแจ้งจ่ายค่าจ้างไม่ชัดกลัวเหลว

ในความไม่ชัดเจนในสถานประกอบการจึงทำให้ลูกจ้างบริษัท ไซโก้ อินทรูเมนท์ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดประทุมธานี ได้รวมตัวเพื่อขอความเป็นธรรมที่กระทรวงแรงงาน 

จากวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ทางบริษัท ไซโก้ อินทรูเมนท์ ได้ออกประกาศคำสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องจากอุทกภัยท่วม พนักงานที่มีบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกลับบ้านเกิดอย่างคนที่หมดสิ้นทุกอย่างเพราะว่าน้ำได้จมเอาสิ่งของที่หามาด้วยความลำบากต้องจมอยู่ที่ห้องพัก และต่อมาในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางบริษัทได้ส่งข้อความ sms ผ่านทาโทรศัพท์มือถือว่าจะจ่ายค่าจ้างในช่วงอุทกภัยน้ำท่วม เพียง 50% ของค่าแรงพนักงาน บางคนก็ไดรับข้อความและพนักงานบางคนก็ไม่ได้รับข้อความ ความไม่ชัดเจนของการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือไม่สามรถ

ทำให้การสื่อสารในครั้งนี้ให้ความชัดเจนในเรื่องของค่าจ้าง เรื่องของการที่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้าง 75% ของค่าจ้างตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดและอนาคตการทำงานของลูกจ้างว่าจะให้กลับข้าทำงานได้เมื่อได และได้ประกาศให้พนังงานการโอยย้ายลูกจ้างบางส่วนไปทำงานที่ฉะเชิงเทรา แต่ลายละเอียดก็ไม่ชัดเจนว่าจะให้ไปกี่วัน และมีสวัสดิการอะไรบ้าง

จึงเป็นเหตุทำให้พนักงานที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายจ้างในครั้งนี้มายื่นข้อร้องเรียนที่กระทรวงแรงงาน และได้มีการสรุปได้ 2 ข้อ

1.      ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างทั้งหมดกับลูกจ้างทุกคน

2.      ให้ลูกจ้างขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย แก่ลกจ้างทุก

ในการเจรจานายจ้างยินดีทำตามข้อเรียกร้องที่จะเลิกจ้างลูกจ้างที่มาวันี้ทั้งหมดแต่จะไม่จ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างค้างจ่ายที่มีอยู่ในช่วงที่รอหนังสือเลิกจ้างในวันที่ 10 มีนาคม 2555

หมายเหตุ: ข้อมูลโหลดใหม่หลัง web Voicelabour ถูกhack 

จำลอง ชะบำรุง นักสื่อสารแรงงาน อยุธยา รายงาน