ลูกจ้างยานยนต์ มีมตินัดหยุด หลังเจรจาไม่คืบ

2015-12-11 18.49.42

สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทยมีมตินัดหยุดงาน หวังยุติข้อเรียกร้อง หลังนายจ้างดึงเกมซ์เจรจายืดเยื้อ

สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 / 2558 เพื่อขอมตินัดหยุดงานจากสมาชิก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวะเทศบาลอ้อมน้อย (คลังทอง ) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีสมาชิกให้ความสำคัญรวมพลังความสามัคคีกับกิจกรรมการประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ ช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียนเพื่อแสดงการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง มีสมาชิกลงทะเบียน 1,009 คน

2015-12-11 18.44.31นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย กล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 / 2558 ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญครั้งแรกในปีนี้ของสหภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ลงคะแนนขอมตินัดหยุดงานในครั้งนี้ และในลำดับต่อไปจะเป็นการลงคะแนนลับเพื่อให้พี่น้องสมาชิกได้ลงคะแนนเนื่องจากการเจรจาข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้าในเรื่องตัวเลขที่สหภาพฯได้เสนอไป เรื่องเงินขึ้นกับโบนัสประจำปี ซึ่งการยื่นข้อเรียกร้องมาจากการประชุมใหญ่ และสมาชิก 1,019 คน ข้อเรียกร้องมี 13 ข้อ การเจรจามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร แต่ตัวเลขยังไม่ขยับขึ้น ทุกข้อที่เจรจายังพูดวกวนอยู่ การนัดหยุดงานจะมาจากผลการเจรจาไม่มีความคืบหน้า

2015-12-11 18.50.31

ขั้นตอนการลงคะแนน

1.ใบลงคะแนนมีข้อความเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ให้กากบาทข้อความที่ต้องการ

2.สมาชิกที่มีสิทธิลงคะแนนต้องมีตราปั๊มของสหภาพประทับที่ข้อมือเท่านั้นจึงจะใช้สิทธิได้ ผลการลงคะแนนสมาชิกเห็นด้วยกับการนัดหยุดงาน 835 คะแนน สมาชิกไม่เห็นด้วย 6 คะแนน

นายสัพพัญญู นามไธสง กล่าวปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ และขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาร่วมประชุมจนมีมตินัดหยุดงานเป็นที่เรียบร้อย ไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไรกรรมการสหภาพฯของเราทุกคนพร้อมทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย -อ้อมใหญ่