ลูกจ้างบริษัท ซัมมิท โอโตเทค เฮ ได้รับโบนัสและปรับเงินเดือนสูง

จากผลสรุปการเจรจาระหว่างตัวแทนนายจ้างบริษัท ซัมมิท โอโตเทค กับสหภาพแรงงานซัมมิท โอโตเทค ซึ่งมีการเจรจาร่วม 6 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2554 โดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1.  โบนัส 2.4 เดือน จากผลสรุปจะทำให้พนักงานของบริษัท ซัมมิท โอโตเทค จะได้รับโบนัสเฉลี่ยต่อคนไม่น้อยกว่า 25,000 บาท

2.  การปรับเงินขึ้นเฉลี่ย 6.0% ของฐานเงินเดือน พร้อมเงินบวก 2,550 บาท จากผลสรุปจะทำให้พนักงานของบริษัทฯได้ปรับเงินเดือนต่อคนไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ซึ่งทำให้พนักงานจะมีฐานเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนที่ 15,000 บาท/เดือน (รายละเอียดสุรปข้อตกลง SLAS)

จากบทสัมภาษณ์นายหนึ่ง ใจดี ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซัมมิท โอโตเทค ได้กล่าวว่า มีความรู้สึกพอใจกับการได้รับโบนัสรวมทั้งการได้ปรับค่าจ้างประจำปี และกล่าวขอบคุณทางสหภาพฯที่ช่วยทำให้พนักงานของบริษัทซัมมิท โอโตเทค ได้มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆปีมาโดยตลอด

วิทยา บุญเติม นักสื่อสารแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างสภาพัฒนา รายงาน